Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών

Το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών αποτελεί το βασικό σημείο επικοινωνίας μεταξύ οποιουδήποτε προσώπου, ανεξαρτήτως εάν είναι πελάτης bwin ή όχι, και της εταιρίας, συνεπώς όλα τα ερωτήματα θα πρέπει να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών συμπληρώνοντας τη φόρμα που υπάρχει στη σελίδα επικοινωνίας. Είναι υψίστης σημασίας να παρέχετε τα ελάχιστα προσωπικά στοιχεία, προκειμένου να είναι εφικτή η ταυτοποίησή σας, καθώς και μια περιγραφή του ζητήματος για το οποίο χρειάζεστε βοήθεια. Η σελίδα επικοινωνίας σας παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης Πελατών και, κατά συνέπεια, το σημείο επικοινωνίας με την εταιρία.

Παρακαλούμε να θυμάστε ότι το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών δίδει σε όλες τις ερωτήσεις σας τη δέουσα σημασία και προσοχή και σας παρέχει σχετικές απαντήσεις όσο το δυνατόν πιο λεπτομερώς και όσο πιο γρήγορα γίνεται. Θα σας παρακαλούσαμε να αποφεύγετε την αποστολή πολλαπλών e-mail με το ίδιο ερώτημα καθώς αυτό δεν θα επισπεύσει το ζήτημά σας, εφόσον όλα τα ζητήματα απαντώνται με χρονολογική σειρά.

Σας υπενθυμίζουμε, επίσης, ότι οι σελίδες βοηθείας μας είναι πάντα στη διάθεσή σας ως εξαιρετική πηγή πληροφοριών, συνεπώς εάν έχετε κάποιο ερώτημα, παρακαλούμε ελέγξτε πρώτα στους Γενικούς Όρους Συναλλαγών και τα Συχνά Ερωτήματα και στην περίπτωση που έχετε ακόμη αναπάντητα ερωτήματα, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ανά πάσα στιγμή.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι οι πελάτες μπορούν να υποβάλουν κάποιο παράπονο - χωρίς χρέωση - επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. Κατά την υποβολή των παραπόνων τους, οι πελάτες θα πρέπει κατά προτίμηση να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μέσω της αντίστοιχης φόρμας στη σελίδα επικοινωνίας. Σας συνιστούμε να συμπληρώνετε στη φόρμα την αντίστοιχη κατηγορία “παραπόνου” ώστε να είναι πιο εύκολος ο εντοπισμός του αιτήματος και πιο σωστός ο χειρισμός του.

Οι πελάτες μπορούν να υποβάλλουν το αίτημά τους εντός τριών μηνών από την ημερομηνία της απόφασης ή της διοργάνωσης που προκάλεσε το αίτημα.

Ένα αίτημα θα προσδιοριστεί ως παράπονο σύμφωνα με την απόφαση της ίδιας της εταιρίας, δηλαδή εάν ο πελάτης αναφέρει:

- τεχνικό σφάλμα στη δικτυακή τοποθεσία που προκλήθηκε από την πλευρά της εταιρίας

- μη συμμόρφωση απόφασης της εταιρίας με τους εκάστοτε Γενικούς Όρους Συναλλαγών και/ή την κείμενη νομοθεσία

- μη παροχή εν όλω ή εν μέρει (αιτηθείσας) υπηρεσίας με υπαιτιότητα της εταιρίας βάσει των δικών της Γενικών Όρων Συναλλαγών και/ή της κείμενης νομοθεσίας.

Τα προκαθορισμένα επίπεδα υπηρεσιών και διαδικασιών διασφαλίζουν ότι η επεξεργασία των παραπόνων που παραλήφθηκαν από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών προβλέπει να δίδεται απάντηση στον πελάτη εντός κάποιου χρονικού διαστήματος, το οποίο ωστόσο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον 1 μήνα. Εάν βάσει της φύσης του λόγου ή του προβλήματος που δημιούργησε το παράπονο, δεν είναι δυνατή η λύση ή ο διακανονισμός εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος, ο πελάτης θα ενημερωθεί αναλόγως και θα του κοινοποιηθεί η τελική απάντηση όταν αυτή είναι διαθέσιμη.

Η διαδικασία προβλέπει ότι οι διαφωνίες καθώς και τα εμπλεκόμενα περιστατικά εξετάζονται, αναλύονται και επιθεωρούνται εντός του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών ή από το αντίστοιχο τμήμα βάσει του υφιστάμενου διαχωρισμού αρμοδιοτήτων. Το αποτέλεσμα της προαναφερθείσας διαδικασίας θα κοινοποιηθεί στον πελάτη εντός της πλέον σύντομης χρονικής περιόδου και ενδέχεται να αποτελείται από: την επιβεβαίωση ή την ανάκληση της ληφθείσας απόφασης, καθώς και το σχετικό λόγο, τη διαλεύκανση της εκάστοτε κατάστασης, τη λύση ή τις διαθέσιμες προς το παρόν πληροφορίες σε περίπτωση τεχνικού σφάλματος. Όλη η επικοινωνία με τον πελάτη είναι διαθέσιμη, αποθηκεύεται και αρχειοθετείται για ολόκληρο το διάστημα της ενδιάμεσης περιόδου στα εργαλεία διαχείρισης του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών.