ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ 12.01.2023

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ – ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

 

 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

  Οι ακόλουθοι όροι, όπως χρησιμοποιούνται εφεξής στο κατωτέρω κείμενο, όταν χρησιμοποιούνται με το πρώτο γράμμα κάθε λέξης με κεφαλαίο γράμμα έχουν τις ακόλουθες έννοιες:

  (1) «Άδεια Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου» ή «Άδεια»: Η διοικητική άδεια που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π. για τη Διοργάνωση / Διεξαγωγή Παιγνίων. Προβλέπονται αποκλειστικά δύο τύποι αδειών: α) Άδεια Τύπου 1 για Διεξαγωγή Διαδικτυακού Στοιχήματος και β) Άδεια Τύπου 2 για τη Διεξαγωγή Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων.

  (2) «Άδεια Καταλληλότητας» ή «ΑΚ»: Η πράξη έγκρισης της Καταλληλότητας ενός προσώπου σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων.

  (3) «Αρχή Καταπολέμησης»: Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες του άρθρου 47 του Νόμου 4557/2018 ( Α’ 139), όπως εκάστοτε ισχύει.

  (4) «Ασυνήθης συναλλαγή ή δραστηριότητα»: Η συναλλαγή ή δραστηριότητα της παραγράφου 15 του άρθρου 3 του νόμου 4557/2018 ( Α’ 139).

  (5) «Διεξαγωγή»: Η διεξαγωγή παιγνίου της περίπτωσης ιθ’ του άρθρου 25 του Νόμου. Όπου στις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης προβλέπεται η έννοια της Διεξαγωγής νοείται και η έννοια της Διοργάνωσης και αντιστρόφως.

  (6) «Διοργάνωση»: Η διοργάνωση παιγνίου της περίπτωσης ιη’ του άρθρου 25 του Νόμου. Όπου στις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης προβλέπεται η έννοια της Διοργάνωσης νοείται και η έννοια της Διεξαγωγής και αντιστρόφως.

  (7) «Ε.Ε.Ε.Π.» ή «Αρχή»: Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

  (8) «Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη (ΗΛΠ)» ή «Ηλεκτρονικός Λογαριασμός σας»: ο λογαριασμός της περίπτωσης ιε’ του άρθρου 25 του Νόμου.

  (9) «Ιστότοπος»: Ο διαδικτυακός τόπος μέσω του οποίου ο Κάτοχος Άδειας διεξάγει Τυχερά Παίγνια, ανήκει στον Κάτοχο Άδειας και έχει υποχρεωτικά ονομασία χώρου (domain name) με κατάληξη .gr.

  (10) «Κανονισμός» ή «Κανονισμός Παιγνίων»: η με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 (Β’ 3265) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  (11) «Κανονισμός Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων»:  είναι η απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της περ. στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4002/2011.

  (12) «Καταλληλότητα»: Η διαπίστωση από την Ε.Ε.Ε.Π. ή τον Κάτοχο Άδειας των προσόντων και των προϋποθέσεων χορήγησης ΑΚ ή/και Δελτίου Καταλληλότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων.

  (13) «Κατασκευαστής»: Το πρόσωπο το οποίο κατασκευάζει (ενδεικτικά μελετά, σχεδιάζει, συναρμολογεί, παράγει, προγραμματίζει ΤΜΚΥ) και με κάθε τρόπο διαθέτει σε Κάτοχο Άδειας οποιαδήποτε Τεχνικά Μέσα και Υλικά και έχει εγγραφεί στο οικείο μητρώο που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π..

  (14) «Κάτοχος Άδειας» ή «Κάτοχος»: Το νομικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες Διοργάνωσης και Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων και στο οποίο έχει χορηγηθεί Άδεια διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω του Διαδικτύου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Κανονισμού. Σε κάθε Κάτοχο δύναται να χορηγηθούν και οι δύο τύποι Αδειών. Στην παρούσα Σύμβαση ως Κάτοχος Άδειας νοείται η εταιρεία bwin.gr Limited.

  (15) «Λειτουργία Jackpot»: Κάθε σταθερή ή προοδευτικά αυξανόμενη αξία ή συνδυασμός αυτών που απονέμεται στους Παίκτες, η οποία ρυθμίζεται από τον Κατασκευαστή των Παιγνίων ή τον Κάτοχο Άδειας, σε επίπεδο Παιγνίου είτε σε επίπεδο διασύνδεσης Παιγνίων είτε σε επίπεδο συστήματος είτε σε οιονδήποτε συνδυασμό εκ των παραπάνω.

  (16) «Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια»: Σύμφωνα με την περίπτωση κβ΄ του άρθρου 25 του Νόμου, είναι τα τυχερά παίγνια καζίνο, το πόκερ και οι παραλλαγές του, παρεχόμενα διαδικτυακά και διεξαγόμενα είτε σε ζωντανή μετάδοση (live) είτε με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (Random Number Generator).

  (17) «Μέσο Πληρωμής»: κάθε Μεταφορά Χρημάτων, χρεωστική κάρτα, πιστωτική κάρτα, προπληρωμένη κάρτα, ηλεκτρονικό πορτοφόλι (e-wallet), εξατομικευμένη συσκευή, μετρητά και κάθε άλλο μέσο, που χρησιμοποιεί ο Παίκτης για την κατάθεση και εκταμίευση ποσών, κατά τη διεξαγωγή των Παιγνίων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

  (18) «Μεταφορά Χρημάτων»: Κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικών μέσων, από Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών για λογαριασμό ενός πληρωτή. Σκοπός είναι η διάθεση χρημάτων σε έναν δικαιούχο μέσω ενός Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών, ανεξάρτητα εάν ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών του πληρωτή και αυτός του δικαιούχου είναι το ίδιο πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων: α) της μεταφοράς πίστωσης β) της άμεσης χρέωσης γ) των υπηρεσιών εμβασμάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4537/2018 (Α΄ 84), καθώς και δ) της μεταφοράς που πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας κάρτα πληρωμής, για οποιοδήποτε είδος ηλεκτρονικού χρήματος ή οποιαδήποτε άλλη εξατομικευμένη συσκευή με ανάλογα χαρακτηριστικά και λειτουργικότητα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

  (19) «Μη συνεργάσιμα κράτη»: Οι χώρες και δικαιοδοσίες της παρ. 3 του άρθρου 65 του ν.4172/2013 (Α΄ 167) καθώς και οι χώρες της παραγράφου 3 του Παραρτήματος ΙΙ του Νόμου 4557/2018 ( Α’ 139).

  (20) «Νόμος»: Ο νόμος 4002/2011 ( Α’ 180).

  (21) «Οδηγός Παιγνίου» ή «Οδηγός»: Το ενημερωτικό υλικό που αναρτά στον Ιστότοπο ο Κάτοχος Άδειας στην ελληνική γλώσσα και περιλαμβάνει, ανά Παίγνιο ή ομάδα Παιγνίων, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη Συμμετοχή των Παικτών, τους όρους και τους κανόνες Διεξαγωγής των Παιγνίων καθώς και τον πίνακα αποδόσεων / διανομής κερδών, όπου υφίσταται.

  (22) «Οργανισμός Πιστοποίησης»: Ο οργανισμός πιστοποίησης που λειτουργεί εξειδικευμένο εργαστήριο (Test Lab) και έχει αναγνωριστεί από την Ε.Ε.Ε.Π. σύμφωνα με τον Κανονισμό Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων ή οργανισμός πιστοποίησης διαπιστευμένος σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά ή/και διεθνή πρότυπα, από την ανώνυμη εταιρεία Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.) ή από φορείς διαπίστευσης άλλων χωρών, με τους οποίους η Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε. έχει υπογράψει συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης.

  (23) «Όροι»: Οι όροι της παρούσας Σύμβασης Προσχώρησης.

  (24) «Παίκτης» ή «Εσείς» ή κάθε άλλη αναφορά σε δεύτερο πρόσωπο, είτε αναγράφεται με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα, είτε όχι: Εσείς, ως φυσικό πρόσωπο, που αποτελείτε τον αντισυμβαλλόμενο της BWIN.

  (25) «Παικτική Δραστηριότητα»: Το σύνολο των σχετικών με τη Συμμετοχή Σας στα Τυχερά Παίγνια στοιχείων.

  (26) «Πιστοποίηση»: Η έγκριση για εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ΤΜΚΥ κατόπιν βεβαίωσης Οργανισμού Πιστοποίησης ως προς τη συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές ή την τεκμηρίωση του ισοδύναμου των τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών ενός ΤΜΚΥ με τις προδιαγραφές αυτές.

  (27) «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων»: Η εταιρική πολιτική του Κατόχου Άδειας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες που συλλέγει, ιδίως δε ως προς τον τρόπο που συλλέγονται τα δεδομένα και οι πληροφορίες, τον σκοπό και την νομική βάση της επεξεργασίας αυτών, τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης, αποθήκευσης και προστασίας των δεδομένων και πληροφοριών, τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων και τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας.

  (28) «Πραγματικός Δικαιούχος»: Το φυσικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου διεξάγεται η συναλλαγή ή η δραστηριότητα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 17 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 ( Α’ 139).

  (29) «Ρυθμιστικό Πλαίσιο»: το σύνολο των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, οι όροι των αδειών, καθώς και οι Οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π., που καθορίζουν τις προϋποθέσεις της νόμιμης Διοργάνωσης και Διεξαγωγής Παιγνίων στην Ελληνική Επικράτεια.

  (30) «Σύμβαση Προσχώρησης» ή «Σύμβαση»: Η παρούσα σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ της BWIN και υμών προκειμένου να συμμετέχετε νόμιμα στα τυχερά παίγνια που διεξάγονται μέσω διαδικτύου από τη BWIN.

  (31) «Συμμετοχή»: H καταχώριση των στοιχείων / επιλογών του Παίκτη σε κάθε Τυχερό Παίγνιο και η επικύρωση αυτής κατόπιν της καταβολής αντιτίμου.

  (32) «Συνεργάτης» ή «Affiliate»: Το πρόσωπο που συνεργάζεται με τον Κάτοχο Άδειας, για την προώθηση συγκεκριμένων Παιγνίων μέσω τοποθέτησης συνδέσμων στην ιστοσελίδα του, με σκοπό την προσέλκυση περισσότερων παικτών στον Ιστότοπο του διαφημιζόμενου Κατόχου Άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 35 του Νόμου, έχουν λάβει προς τούτο Άδεια Καταλληλότητας από την Ε.Ε.Ε.Π. και είναι εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο Μητρώο.

  (33) «Τεχνικό Μέσο και Υλικό διεξαγωγής Παιγνίων» ή «ΤΜΚΥ»: Το Πιστοποιημένο, εφόσον απαιτείται, μέσο / υλικό / μηχάνημα ηλεκτρονικό / μηχανικό ή ηλεκτρομηχανικό και ηλεκτρονικό πρόγραμμα (κάθε είδους λογισμικό - software ή σύστημα μηχανογραφικό), που χρησιμοποιείται, άμεσα ή έμμεσα, για τη Διοργάνωση και Διεξαγωγή Παιγνίων και το οποίο σχετίζεται ή/και επηρεάζει ή/και καθορίζει ή/και παρακολουθεί και καταγράφει το αποτέλεσμα των Παιγνίων ή γενικότερα τη διεξαγωγή των Παιγνίων.

  (34) «Τυχερά Παίγνια» ή «Παίγνια»: Το Διαδικτυακό Στοίχημα της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 25 του Νόμου και τα Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια της περίπτωσης κβ΄ του άρθρου 25 του Νόμου, τα οποία μπορεί να διοργανώνει και διεξάγει νόμιμα στην ελληνική επικράτεια ο Κάτοχος Άδειας, μέσω του Ιστοτόπου.

  (35) «Υπεύθυνο Παιχνίδι (Responsible Gambling)»: Το σύνολο των αρχών και υποχρεώσεων του Κατόχου Άδειας και των ρυθμίσεων του Κανονισμού Παιγνίων και Οδηγιών της Ε.Ε.Ε.Π. που έχουν ως στόχο τη διασφάλιση ότι κάθε δραστηριότητα στον τομέα των τυχερών παιγνίων ασκείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στους Παίκτες από τη συμμετοχή τους στα Τυχερά Παίγνια.

  (36) «Ύποπτη συναλλαγή ή δραστηριότητα»:  Αυτή για την οποία υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις ή υπόνοιες απόπειρας διάπραξης ή διάπραξης των αδικημάτων του άρθρου 2 του Νόμου 4557/2018 ( Α’ 139) ή εμπλοκής του Παίκτη ή του Πραγματικού Δικαιούχου σε εγκληματικές δραστηριότητες, με βάση την αξιολόγηση των στοιχείων της Παικτικής Δραστηριότητας και του Παίκτη, όπως η φύση της Παικτικής Δραστηριότητας, η κατηγορία του Μέσου Πληρωμής, η συχνότητα, η πολυπλοκότητα και το ύψος της συναλλαγής, η χρήση ή μη μετρητών, το επάγγελμα, η οικονομική επιφάνεια, η συναλλακτική συμπεριφορά, η φήμη, το παρελθόν και άλλα σημαντικά για τον χαρακτηρισμό της συναλλαγής στοιχεία.

  (37) «BWIN»: H εδρεύουσα στη Μάλτα (Entain Unit 6, ST Building Centre, 120 The Strand, GZIRA) εταιρεία με την επωνυμία «bwin.gr Limited», με αριθμό μητρώου εταιρειών του Εμπορικού Μητρώου της Μάλτας  «C57513».

   

   

 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

  2.1. Η παρούσα Σύμβαση συνάπτεται μεταξύ της BWIN και υμών προκειμένου να συμμετέχετε νόμιμα στα τυχερά παίγνια που διεξάγονται μέσω διαδικτύου, από τη BWIN. Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η συγγραφή των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών (ήτοι της BWIN και υμών), σύμφωνα με το Ρυθμιστικό Πλαίσιο.

  2.2 Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι συμβάλλεστε στην παρούσα Σύμβαση με τη BWIN, ήτοι την εδρεύουσα στη Μάλτα (Entain Unit 6, ST Building Centre, 120 The Strand, GZIRA) εταιρεία με την επωνυμία «bwin.gr Limited», με αριθμό μητρώου εταιρειών του Εμπορικού Μητρώου της Μάλτας  «C57513, με ιστοτόπο διεξαγωγής παιγνίων, για την Ελληνική επικράτεια, τον ακόλουθο: www.bwin.gr. Η BWIN είναι κάτοχος των Αδειών με στοιχεία: (α) Ε.Ε.Ε.Π.-HGC-000014-LH για Άδεια Τύπου 1 για Διεξαγωγή Διαδικτυακού Στοιχήματος και (β) Ε.Ε.Ε.Π.-HGC-000015-LH για Άδεια Τύπου 2 για τη Διεξαγωγή Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων. Η υπό «α» ανωτέρω Άδεια επιτρέπει στη BWIN να διεξάγει παίγνια διαδικτυακού στοιχήματος και έχει ισχύ από την 04/06/2021 μέχρι την 04/06/2028. Η υπό «β» ανωτέρω Άδεια επιτρέπει στη BWIN να διεξάγει Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια, ως ορίζονται στο Νόμο (ήτοι τυχερά παίγνια καζίνο, πόκερ και παραλλαγές αυτού, που παρέχονται διαδικτυακά και διεξάγονται είτε σε ζωντανή μετάδοση [live] είτε με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών [Random Number Generator]) και έχει ισχύ από την 04/06/2021 μέχρι την 04/06/2028. Οι εν λόγω δύο (2) Άδειες χορηγήθηκαν από την Ε.Ε.Ε.Π. σύμφωνα με το Νόμο και τη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ( Β’ 3265). Η παρούσα Σύμβαση έχει εγκριθεί από την Ε.Ε.Ε.Π. δυνάμει της υπ΄ αριθμ.19349 από 27.09.2022 απόφασης της τελευταίας.

  2.3 Σκοπός της παρούσας Σύμβασης είναι η ρύθμιση της Συμμετοχής σας στα Παίγνια σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για τη διοργάνωση και διεξαγωγή των Παιγνίων. Με την αποδοχή της παρούσας Σύμβασης, συμφωνείτε ανεπιφύλακτα να τηρείτε τους Όρους αυτής, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις σχετικές με τη Συμμετοχή στα Παίγνια λοιπές εταιρικές πολιτικές της BWIN.

  2.4. Την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της BWIN μπορείτε να την δείτε στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο (https://help.bwin.gr/el/general-information/security/privacy-policy). Τις λοιπές εταιρικές πολιτικές της BWIN μπορείτε να τις δείτε στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο (https://www.bwin.gr/el/p/about-us/responsible-gaming). Ο ιστότοπος της Ε.Ε.Ε.Π. είναι ο ακόλουθος: www.gamingcommission.gov.gr

   

 3. ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

  3.1 Η παρούσα Σύμβαση έχει εγκριθεί από την Ε.Ε.Ε.Π.. Κάθε τροποποίηση αυτής θα πρέπει να εγκρίνεται από την Ε.Ε.Ε.Π., άλλως η BWIN δε θα αναρτά αυτή στους ιστοτόπους της.

  3.2 Η παρούσα Σύμβαση και κάθε τροποποίηση αυτής συνάπτεται άπαξ με την αποδοχή των Όρων της από Εσάς. Η αποδοχή της παρούσας Σύμβασης καθώς και κάθε τροποποίησης αυτής πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με τρόπο ρητό ο οποίος δεν επιδέχεται αμφισβήτησης.

  3.3 Στη περίπτωση τροποποίησης της παρούσας Σύμβασης, η BWIN θα σας ενημερώνει σχετικά, κατά την πρώτη σύνδεσή σας με τον Ηλεκτρονικό σας Λογαριασμό, η οποία θα ακολουθεί την ανάρτηση της τροποποιημένης Σύμβασης, παραπέμποντας ειδικώς στις τροποποιήσεις που επήλθαν.

  3.4 Η αποδοχή της τροποποιημένης Σύμβασης πραγματοποιείται διά της αποδοχής των Όρων της από Εσάς, κατά την πρώτη σύνδεσή σας με τον Ηλεκτρονικό σας Λογαριασμό που ακολουθεί την ανάρτηση της τροποποιημένης Σύμβασης.

  3.5 Σε περίπτωση που δεν αποδεχθείτε την τροποποιημένη Σύμβαση, αυτή λύεται και εφαρμόζονται οι σχετικοί με τη λύση Όροι αυτής σχετικά με το κλείσιμο και την εκκαθάριση των συναλλαγών, τηρουμένων των προβλεπόμενων στη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ( Β’ 3265), τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και τις κείμενες διατάξεις.

   

 4. ΔΙΕΞΑΓΟΜΕΝΑ ΠΑΙΓΝΙΑ

  4.1 Τα παίγνια που διεξάγονται από τη BWIN υπό την ισχύ της Άδειας Ε.Ε.Ε.Π. Τύπου 1 με στοιχεία Ε.Ε.Ε.Π.-HGC-000014-LH  για τη Διεξαγωγή Διαδικτυακού Στοιχήματος είναι τα ακόλουθα: Τοποθέτηση στοιχημάτων σε αθλητικά γεγονότα, Virtual Sports και άλλα γεγονότα

  4.2 Τα παίγνια που διεξάγονται από τη BWIN υπό την ισχύ της Άδειας Ε.Ε.Ε.Π. Τύπου 2 με στοιχεία Ε.Ε.Ε.Π.-HGC-000015-LH για τη διεξαγωγή Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων είναι τα ακόλουθα: Παίγνια Καζίνο,  Ζωντανό Καζίνο και Παίγνια Πόκερ και παραλλαγές αυτού.

  4.3 Για τη Διεξαγωγή ορισμένων Παιγνίων η BWIN συνεργάζεται με Κατασκευαστές που έχουν εγγραφεί στο οικείο μητρώο που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π..

  4.4 Κατανοείτε ότι οι ειδικοί κανόνες διεξαγωγής κάθε επιμέρους Παιγνίου ή κατηγορίας/ομάδας Παιγνίων που διεξάγει η BWIN, περιλαμβάνονται στον Οδηγό Παιγνίου τον οποίο μπορείτε να διαβάσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο (https://help.bwin.gr/el/casino-help/general). Στοιχεία όπως, το περιβάλλον διοργάνωσης και διεξαγωγής των στοιχηματικών γεγονότων, οι κανόνες των αθλημάτων, οι κανόνες του Παιγνίου, οι κατηγορίες επιτυχιών, οι πιθανότητες κέρδους, ο τρόπος εξαγωγής του νικηφόρου αποτελέσματος, το ελάχιστο και μέγιστο ποσό συμμετοχής, όπου εφαρμόζεται, οι πολλαπλασιαστές αποδόσεων, ο τρόπος καθορισμού των στοιχηματικών αποδόσεων, η προμήθεια (rake) που τυχόν παρακρατείται από τη BWIN για τη Συμμετοχή, ο τρόπος υπολογισμού του φόρου επί των κερδών για μεμονωμένο παίγνιο ή Ομάδα Παιγνίων, οι όροι λειτουργίας jackpot, ο τρόπος απεικόνισης κ.λπ., αποτελούν πληροφορίες που περιγράφονται στον Οδηγό Παιγνίου.     

  4.5 Κατανοείτε ότι η Συμμετοχή σας στα Παίγνια συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του ισχύοντος, ως άνω, Οδηγού Παιγνίου τον οποίο μπορείτε να διαβάσετε στο σύνδεσμο (https://help.bwin.gr/el/casino-help/general), όπου μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες ανά Παίγνιο ή κατηγορία / ομάδα Παιγνίων.

   

 5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΙΓΝΙΑ

  5.1 Δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη

  Προκειμένου να αποκτήσετε δικαίωμα Συμμετοχής στη διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων μέσω διαδικτύου που παρέχει η BWIN, πρέπει να είστε φυσικό πρόσωπο, να έχετε αποδεχθεί τους Όρους της παρούσας Σύμβασης και η BWIN να δημιουργήσει για Εσάς έναν Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη. Για κάθε Παίκτη τηρείται ένας μοναδικός Ηλεκτρονικός Λογαριασμός από τη BWIN και Εσείς συμμετέχετε στα Παίγνια της BWIN αποκλειστικά με τον Λογαριασμό αυτόν. Η δημιουργία πολλαπλών Ηλεκτρονικών Λογαριασμών στον ίδιο Παίκτη και η διαχείριση του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού από τρίτους, απαγορεύονται.

  Για τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, πρέπει να συμπληρώσετε τη σχετική αίτηση εγγραφής που διατίθεται στον Ιστότοπο της BWIN. Πριν τη συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής, σας συνιστούμε να αναγνώσετε με προσοχή τους Όρους της παρούσας Σύμβασης, ώστε να ενημερωθείτε, μεταξύ άλλων, για τα κατωτέρω:

  α.            Τα στοιχεία που απαιτείται να προσκομίσετε για τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και την εταιρική πολιτική της BWIN, συμπεριλαμβανομένων του τόπου, χρόνου και τρόπου υποβολής.

  β.            Το ότι η BWIN ανατρέχει υποχρεωτικά στο μητρώο αποκλεισμένων προσώπων, που τηρεί η ίδια και η Ε.Ε.Ε.Π. προκειμένου να διαπιστώσει ότι Eσείς που έχετε υποβάλει αίτηση για τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού, δεν είστε εγγεγραμμένος σε αυτό καθώς και ότι το αίτημα δημιουργίας Ηλεκτρονικού Λογαριασμού απορρίπτεται εάν διαπιστωθεί ότι είστε εγγεγραμμένος στο μητρώο αποκλεισμένων προσώπων. 

  γ.            Για τις εγγυητικές δηλώσεις στις οποίες απαιτείται να προβείτε για τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, όπως ιδίως ότι:

  αα. Έχετε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και δεν υφίσταται άλλο κώλυμα για τη συμμετοχή Σας στα Παίγνια.

  ββ. Έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας σας.

  γγ. Η Συμμετοχή σας στα Παίγνια αποτελεί ελεύθερη και ανεξάρτητη προσωπική επιλογή σας και πραγματοποιείται χωρίς πρόκληση ή παρακίνηση.

  δδ. Έχετε υποχρέωση να χρησιμοποιείτε τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Σας αποκλειστικά και μόνο για δικό σας λογαριασμό και όχι για λογαριασμό τρίτου.

  εε. Έχετε υποχρέωση να ενημερώνετε τη BWIN, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, σε περίπτωση αλλαγής οποιασδήποτε προσωπικής πληροφορίας χορηγήθηκε κατά το χρόνο εγγραφής σας ή / και μεταγενέστερα.

  στστ. Διαθέτετε το απαιτούμενο λογισμικό και υλικό για τη χρήση των υπηρεσιών και τη λήψη ενημερώσεων και ειδοποιήσεων από τη BWIN.

  δ.            Ότι εφόσον συνάψετε την παρούσα Σύμβαση, αντιλαμβάνεστε, κατανοείτε πλήρως και αποδέχεστε ότι δε θα σας επιτραπεί:

  αα. Να δημιουργείτε ή / και χρησιμοποιείτε περισσότερους από έναν Ηλεκτρονικούς Λογαριασμούς Παίκτη.

  ββ. Να χρησιμοποιείτε μέσα οικονομικών συναλλαγών τρίτου προσώπου, όπως ενδεικτικά: τραπεζικό λογαριασμό ή/και χρεωστική ή/και προπληρωμένη κάρτα κ.α.

  γγ. Να κάνετε χρήση των παρεχόμενων από τη BWIN υπηρεσιών εκτός της Ελληνικής επικράτειας.

  δδ. Να επιχειρείτε Συμμετοχές ενώ τελείτε σε κατάσταση προσωρινής αποχής ή αποκλεισμού.

  εε. Να επιχειρείτε ή να Συμμετέχετε σε συμπράξεις ("στήσιμο παιχνιδιών") ή να ακολουθείτε αθέμιτες πρακτικές.

  ε. Ότι εφόσον συνάψετε την παρούσα Σύμβαση, αντιλαμβάνεσθε, κατανοείτε πλήρως και αποδέχεστε  ότι:

  αα. Εσείς, προκειμένου να εισέρχεστε στον Ηλεκτρονικό σας Λογαριασμό και να τον λειτουργείτε, απαιτείται να χρησιμοποιείτε ένα μοναδικό Όνομα Χρήστη (username), σε συνδυασμό με ένα μυστικό Κωδικό Πρόσβασης (password). Ο συνδυασμός των στοιχείων αυτών είναι μοναδικός για Εσάς, χρησιμοποιείται για την ταυτοποίησή σας, αποτελεί τεκμήριο χρήσης των παρεχόμενων από τη BWIN υπηρεσιών και επιβεβαίωση της αποδοχής των Όρων της παρούσας Σύμβασης. Υπό την επιφύλαξη τυχόν επιπρόσθετων μέτρων ταυτοποίησης-ασφαλείας σας κατά τη διενέργεια εγχρήματων ηλεκτρονικών συναλλαγών από τους εκκαθαριστές πληρωμών ή από το λογισμικό της BWIN, καταδεικνύει τη βούλησή σας για την πραγματοποίηση συναλλαγών στο όνομά σας και επιβεβαιώνει ότι η Συμμετοχή σας στα Παίγνια αποτελεί προϊόν βούλησης δικής σας και μόνο, χωρίς παρακίνηση ή πρόκληση από τρίτο. 

  ββ. Οφείλετε να τηρείτε ασφαλή τα στοιχεία που χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση με τον Ηλεκτρονικό σας Λογαριασμό, να προβαίνετε σε μυστική χρήση και σε περιοδική αλλαγή τους και να ειδοποιείτε χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τη BWIN, μόλις υποπέσει στην αντίληψή σας απώλεια ή παράνομη χρήση τους.

  γγ. Υποχρεούστε να τροποποιείτε τα στοιχεία σύνδεσης με τον Ηλεκτρονικό σας Λογαριασμό, κάθε φορά που αυτό απαιτείται από τη BWIN, βάσει της πολιτικής ασφαλείας.

  δδ. Η διαδικασία επαλήθευσης της ταυτότητας Σας επαναλαμβάνεται από τη BWIN, κάθε φορά που υπάρχουν αμφιβολίες για την ισχύ, την ακρίβεια ή/και την πληρότητα των στοιχείων που προσκομίστηκαν.

  εε. H BWIN με συνεπή και συστηματικό τρόπο, εφαρμόζει μέτρα δέουσας επιμέλειας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4557/2018 (ως εκάστοτε ισχύει), τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και την εταιρική πολιτική της, μπορεί να προβεί στη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου, συμπεριλαμβανομένης της φραγής του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού σας, της άρνησης παροχής υπηρεσιών ή πληρωμών ή χορήγησης βεβαίωσης κέρδους, στην περίπτωση που δεν έχουν ικανοποιηθεί οι όροι της πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας Σας, ή εφόσον με βάση τα στοιχεία, την ανάλυση κινδύνου, την πολιτική και τα εργαλεία που εφαρμόζει, διαπιστώνει ή έχει σοβαρές ενδείξεις ή υποψίες ότι διενεργήθηκαν ή διενεργούνται ή επιχειρήθηκε ή επιχειρείται να διενεργηθούν Ύποπτες ή Ασυνήθεις Συναλλαγές.

  στστ. Η BWIN δύναται να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών ή πληρωμών ή χορήγησης βεβαίωσης κέρδους εφόσον διαπιστωθεί ότι εσείς είστε υπήκοος χώρας που έχει χαρακτηριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως υψηλού κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή ανήκει στα Μη Συνεργάσιμα Κράτη, ή εάν συμπεριλαμβάνεστε σε αντίστοιχους καταλόγους της Αρχής Καταπολέμησης, των αρμόδιων αστυνομικών, διοικητικών και δικαστικών αρχών, όπου οι κατάλογοι αυτοί υπάρχουν και είναι προσβάσιμοι από τα Υπόχρεα Πρόσωπα, καθώς και στα σχετικά με περιοριστικά μέτρα μητρώα της Ε.Ε.Ε.Π. ή κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας ή εντολής της Αρχής Καταπολέμησης.

  ζζ. Η BWIN χρησιμοποιεί ειδικά συστήματα και εργαλεία επαλήθευσης των στοιχείων των Παικτών, που περιλαμβάνουν την αναγνώριση των τεχνικών μέσων και συσκευών που χρησιμοποιούνται για τη Συμμετοχή, καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, μεταξύ των οποίων και η συγκρότηση και αξιολόγηση των μοτίβων (patterns) της Παικτικής Δραστηριότητας.

  ηη. Η BWIN δύναται να εφαρμόζει συστήματα και διαδικασίες «ισχυρής ταυτοποίησης του Παίκτη» (Two factor Authentication, Strong Customer Authentication- 2FA, SCA), ισοδύναμης ισχύος και αποτελεσματικότητας με τα σχετικώς προβλεπόμενα στην Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 και με τη χρήση δύο ή περισσότερων στοιχείων που αφορούν γνώση (στοιχείο το οποίο μόνο ο χρήστης γνωρίζει) και κατοχή (στοιχείο το οποίο μόνο ο χρήστης κατέχει) καθώς και κάποιο μοναδικό φυσικό χαρακτηριστικό του (στοιχείο το οποίο ο χρήστης είναι), στοιχεία τα οποία είναι ανεξάρτητα, ως προς το ότι η παραβίαση του ενός δεν θέτει σε κίνδυνο την αξιοπιστία των υπολοίπων.

  θθ. H BWIN παρέχει σε Εσάς, μέσω του Ηλεκτρονικού σας Λογαριασμού, πλήρη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το υπόλοιπο του Λογαριασμού, το ιστορικό της Παικτικής Δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των Συμμετοχών, κερδών και ζημιών, τις καταθέσεις και αναλήψεις, καθώς και τις λοιπές συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη Συμμετοχή.

  ιι. Τα αρχεία και δεδομένα που αφορούν στα στοιχεία σας, την Παικτική σας Δραστηριότητα και τις συναλλαγές που διενεργείτε μέσω του Λογαριασμού Σας, τηρούνται από τη BWIN για δέκα (10) έτη, τελούν, δε, στη διάθεση της Ε.Ε.Ε.Π. καθώς και κάθε άλλης αρχής που ενεργεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, τηρουμένων των διατάξεων περί Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και με βάση τους σχετικούς όρους της παρούσας Σύμβασης και την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της BWIN.

  ιαια. Συναλλαγές που υπερβαίνουν τα εκάστοτε χρηματικά όρια που τίθενται με τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων, διενεργούνται μόνο εφόσον επιβεβαιωθεί, πριν τη συναλλαγή, ότι ο λογαριασμός πληρωμών που δηλώνετε ανήκει πραγματικά σε Εσάς.

  ιβιβ. Η BWIN λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για τη διαχείριση και μείωση των λειτουργικών κινδύνων και των κινδύνων ασφάλειας, που σχετίζονται με τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχει και στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζει αποτελεσματικές διαδικασίες διαχείρισης συμβάντων, μεταξύ άλλων για τον εντοπισμό και την ταξινόμηση των μείζονων συμβάντων που άπτονται της λειτουργίας και της ασφάλειας.

  ιγιγ. H BWIN δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί λόγω πράξης ή παράλειψης Σας, που θα οδηγήσει σε ακατάλληλη ή λανθασμένη χρήση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Σας.

  ιδιδ. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που παρέχονται στους Παίκτες μέσω του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη και του Ιστοτόπου, όπως ενδεικτικά Συμμετοχές, αθλητικά γεγονότα, προγράμματα αγώνων, αποδόσεις, αποτελέσματα, υπόλοιπο λογαριασμού, στοιχεία παικτικής συμπεριφοράς κ.α, παρέχονται μόνο για την προσωπική χρήση των Παικτών, και η διανομή ή εμπορική εκμετάλλευση τέτοιων πληροφοριών απαγορεύεται αυστηρά.

  ιειε. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχονται από τη BWIN δεν αποτελούν συμβουλές ή συστάσεις για την παρότρυνση ή παρακίνηση οποιουδήποτε προσώπου να Συμμετάσχει στα Παίγνια που διεξάγονται.

  ιστιστ. Απαγορεύεται σε Εσάς η χρήση των υπηρεσιών για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, πλην της Συμμετοχής.

  ιζιζ. Προκειμένου να καθίσταται φιλική η επίσκεψη Σας στον ιστότοπο, η BWIN παρακολουθεί την επισκεψιμότητα με αναγνωριστικά αρχεία (cookies), που λαμβάνει από το πρόγραμμα περιήγησής σας ή το λογισμικό της BWIN (client software). Σε κάθε περίπτωση εσείς έχετε τη δυνατότητα να αρνηθείτε την τοποθέτηση ή/και τη συνεχιζόμενη διαβίβαση πληροφοριών που περιέχονται σε cookies, πλην αυτών που κατά την εύλογη κρίση της BWIN απαιτούνται για τη νόμιμη, ορθή και ευχερή παροχή και χρήση των υπηρεσιών της. 

   

  5.2 Κατάσταση Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη

  Στην ενότητα αυτή της Σύμβασης περιλαμβάνονται οι Όροι της Σύμβασης που περιγράφουν την κατάσταση στην οποία μπορεί να περιέλθει ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Σας, τους λόγους για τους οποίους ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός μπορεί να τεθεί στην κατάσταση αυτή και τις επιπτώσεις που επιφέρει στη λειτουργία του Λογαριασμού η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει. Διακρίνονται οι εξής καταστάσεις Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη:

  5.2.1 Προσωρινός Ηλεκτρονικός Λογαριασμός

  Κατανοείτε τα εξής:

  α.            Με τη δημιουργία του, ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Σας τίθεται σε κατάσταση «Προσωρινός», έως ότου υποβληθούν και επαληθευτούν τα στοιχεία που απαιτούνται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και διά των οποίων θα πρέπει να επαληθεύεται ότι:

  αα. Τα στοιχεία του προσώπου για το οποίο δημιουργήθηκε ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός, αντιστοιχούν σε υπαρκτό πρόσωπο.

  ββ. Το πρόσωπο, για το οποίο δημιουργήθηκε ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός είναι το ίδιο με αυτό που αιτήθηκε την εγγραφή του.

  γγ. Το πρόσωπο για το οποίο δημιουργήθηκε ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός, είναι πραγματικά το πρόσωπο, του οποίου τα στοιχεία έχουν υποβληθεί, βάσει της απαίτησης αα’.

  β.            Για όσο χρονικό διάστημα ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός έχει σε κατάσταση «Προσωρινός», Εσείς:

  αα. Δεν μπορείτε να καταθέσετε ποσά που υπερβαίνουν, αθροιστικά, το ισχύον για την περίπτωση αυτή όριο που προβλέπεται στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

  ββ. Δεν μπορείτε να προβείτε σε αναλήψεις ποσών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

  γ.            Εφόσον ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Σας δεν οριστικοποιηθεί εντός της προβλεπόμενης στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων προθεσμίας, η BWIN θα θέσει σε κατάσταση «Φραγής» τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό σας, θα πάψει να δέχεται συναλλαγές με εσάς, θέτοντας προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία «Φραγής» προκειμένου ο εσείς να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες και να προσκομίσετε τα απαιτούμενα στοιχεία για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς σας. Εφόσον προσκομίσετε τα στοιχεία που ζητούνται, η BWIN θα ενεργοποιήσει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό σας. Εάν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη ή τα στοιχεία που προσκομίστηκαν από εσάς εξακολουθούν να μην είναι επαρκή, η BWIN θα κλείσει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό σας εκκαθαρίζοντας τις συναλλαγές της με εσάς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων. 

  5.2.2 Ανενεργός Ηλεκτρονικός Λογαριασμός

  Κατανοείτε ότι σύμφωνα με τη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ( Β’ 3265), στην περίπτωση διαρκούς απουσίας Συμμετοχής Σας για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός σας θα τεθεί σε κατάσταση «Ανενεργός». Τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την επικείμενη θέση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού στην κατάσταση «Ανενεργός», θα ενημερώνεστε ότι ο Λογαριασμός σας πρόκειται να τεθεί στην κατάσταση αυτή, καθώς και για τα κατωτέρω:

  α.            Ότι για όσο διάστημα ο Λογαριασμός σας έχει τεθεί στην κατάσταση «Ανενεργός»:

  αα. Δεν επιτρέπεται η Συμμετοχή Σας στα Παίγνια.

  ββ. Η BWIN δύναται να επιβάλει στον Λογαριασμό τέλη διατήρησης, τα οποία θα ανέρχονται σε πέντε (5) Ευρώ ανά μήνα.   

  γγ. Θα εξακολουθήσετε να έχετε πρόσβαση στη διαχείριση του λογαριασμού Σας και στο σύνολο των στοιχείων και πληροφοριών που περιλαμβάνονται ή αφορούν σε αυτόν, καθώς και στις υπηρεσίες που παρέχει η BWIN, εξαιρουμένων των Συμμετοχών.

  β.  Ότι εάν παρέλθει χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από τη θέση του Λογαριασμού Σας στην κατάσταση «Ανενεργός», κατά το οποίο ο Λογαριασμός Σας δεν ενεργοποιήθηκε είτε, παρότι ενεργοποιήθηκε, δεν υπήρξαν Συμμετοχές, η BWIN θα κλείσει τον Λογαριασμό Σας και θα τερματίσει τη συμβατική σχέση με Εσάς.

  γ.  Ότι εφόσον πραγματοποιήσετε τουλάχιστον μία Συμμετοχή κατά το χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση των δώδεκα (12) μηνών, θα αρθεί η κατάσταση του Λογαριασμού Σας από τη θέση «Ανενεργός».

  δ.  Ότι μετά τη θέση του Λογαριασμού Σας στην κατάσταση «Ανενεργός», έχετε τις κατωτέρω επιλογές:

  αα. Να ζητήσετε το κλείσιμο του Λογαριασμού Σας και τον τερματισμό της συμβατικής σχέσης σας με τη BWIN αποσύροντας τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο του Λογαριασμού Σας, μετά την παρακράτηση τυχόν τελών διατήρησης που έχουν επιβληθεί.

  ββ. Να αιτηθείτε την ενεργοποίηση του Λογαριασμού Σας και την επαναφορά της δυνατότητας διενέργειας Συμμετοχών. Κατανοείτε, στην περίπτωση αυτή, ότι η BWIN υποχρεούται, με βάση τα στοιχεία που τηρεί, την ανάλυση κινδύνου, την πολιτική που εφαρμόζει και τα εργαλεία που διαθέτει, να προβεί σε εκτίμηση περί του εάν η επαναφορά του Λογαριασμού Σας στην προηγούμενη κατάσταση προϋποθέτει την επανάληψη της διαδικασίας επαλήθευσης της ταυτότητας Σας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

  5.2.3 Φραγή Ηλεκτρονικού Λογαριασμού

  Κατανοείτε ότι η BWIN θέτει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Σας σε κατάσταση «Φραγής»:

  α. Στην περίπτωση προσωρινής αποχής Σας ή προσωρινού αποκλεισμού Σας από τα Παίγνια.

  β. Κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.

  γ. Κατά την κρίση της Ε.Ε.Ε.Π., εφόσον, από τα στοιχεία που διαθέτει η Αρχή, προκύπτει η ανάγκη «Φραγής» του Λογαριασμού σας για λόγους διασφάλισης της ακεραιότητας διεξαγωγής των Παιγνίων και την τήρηση της δημόσιας τάξης.

  δ. Κατά την αιτιολογημένη κρίση της BWIN, εφόσον, με βάση τα στοιχεία, την ανάλυση κινδύνου, την εταιρική πολιτική και τα εργαλεία που εφαρμόζει, διαπιστώνει ή έχει σοβαρές ενδείξεις ή υποψίες ότι διενεργήθηκαν ή διενεργούνται ή επιχειρήθηκε ή επιχειρείται να διενεργηθούν Ύποπτες ή Ασυνήθεις Συναλλαγές ή να παραβιαστεί η ακεραιότητα των Παιγνίων. Στην περίπτωση αυτή η BWIN οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τον ν. 4557/2018 (Α’ 139) και τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων. 

  ε. σε περίπτωση που παραβιάσετε τους όρους της παρούσας Σύμβασης.

  Σε κάθε περίπτωση, η θέση ενός Ηλεκτρονικού Λογαριασμού σε κατάσταση «Φραγής» αποτελεί ένα εξαιρετικά περιοριστικό μέτρο και θα επιβάλλεται από τη BWIN με φειδώ και για λόγους που δικαιολογούν με επάρκεια την αναγκαιότητα της προσφυγής στο μέτρο αυτό και όχι με τρόπο προσχηματικό ή καταχρηστικό.

  Επιπλέον, η BWIN σας ενημερώνει ότι: 

  α. Δεν επιτρέπεται η Συμμετοχή σας στα Παίγνια και η κατάθεση ποσών (deposit) στον Ηλεκτρονικό σας Λογαριασμό όσο αυτός τελεί σε κατάσταση «Φραγής»

  β. Δεν επιβάλλει τέλη σε Ηλεκτρονικούς Λογαριασμούς που έχουν τεθεί σε κατάσταση «Φραγής». 

  γ. Η «Φραγή» αίρεται όταν εκλείψουν οι λόγοι της επιβολής της. 

  δ. Εφόσον η «Φραγή» δεν έχει αρθεί εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία που εφαρμόστηκε, η BWIN θα κλείσει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό σας και θα τερματίσει τη συμβατική σχέση με εσάς.

  ε. Στην περίπτωση που κατά την επιβολή της «Φραγής» σε Ηλεκτρονικό Λογαριασμό που δεν έχει προσωρινό χαρακτήρα, υφίστανται Συμμετοχές που δεν έχουν ακόμη διευθετηθεί, τότε η διευθέτηση αυτών θα λαμβάνει χώρα ως εξής: Η Bwin θα σας καταβάλει το τυχόν υπόλοιπο που έχει μείνει από τις καταθέσεις σας. Όλες οι Συμμετοχές που δεν έχουν διευθετηθεί κατά το χρόνο Φραγής, θα ακυρώνονται. 

  στ. Στην περίπτωση που κατά την επιβολή της «Φραγής» σε Ηλεκτρονικό Λογαριασμό που δεν έχει προσωρινό χαρακτήρα, εσείς υποβάλλετε αίτημα ανάληψης (withdrawal), τότε το αίτημά σας θα αντιμετωπίζεται ως εξής: Η Bwin θα σας καταβάλει το τυχόν υπόλοιπο που έχει μείνει από τις καταθέσεις σας. Όλες οι Συμμετοχές που δεν έχουν διευθετηθεί κατά τον χρόνο Φραγής, θα ακυρώνονται.

  H BWIN λαμβάνει την απόφαση επιβολής «Φραγής», βάσει αντικειμενικών, έγκυρων δεδομένων και μεθοδολογίας και με επαρκή αιτιολόγηση. Σε κάθε περίπτωση, επιβάλλει «Φραγή» στον Λογαριασμό σας όταν έχει λάβει εντολή δέσμευσης του Λογαριασμού σας ή ειδικές οδηγίες προς τούτο από την Ε.Ε.Ε.Π. ή / και τα κατά νόμο αρμόδια όργανα και αρχές. 

  Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται από τη BWIN στις περιπτώσεις που επιβάλλει «Φραγή» στον Λογαριασμό σας, πιθανολογώντας τη χρήση του, όχι από εσάς αλλά από τρίτα πρόσωπα (account takeover), με βάση εργαλεία ανίχνευσης συσκευών ή διευθύνσεων IP, εργαλεία καθορισμού και αξιολόγησης μοτίβων (patterns) της παικτικής δραστηριότητας, υποβολής ερωτημάτων στον Παίκτη προς ταυτοποίηση προσωπικής χρήσης του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού κ.ά. ή συνδυασμού των παραπάνω. 

  Οι Συμμετοχές με τη χρήση διαφορετικών συσκευών πρόσβασης από διαφορετικές διευθύνσεις IP, δεν τεκμηριώνουν ότι ο Λογαριασμός έχει χρησιμοποιηθεί από τρίτο, μπορεί όμως να στοιχειοθετηθεί σαφής ένδειξη ιδίως όταν προκύπτει ότι η χρήση διαφορετικών συσκευών γίνεται εντός του ίδιου ή βραχέος χρονικού διαστήματος από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Προς τούτο η BWIN δύναται να διαπιστώνει εάν ο Λογαριασμός χρησιμοποιείται ή όχι από εσάς, εφαρμόζοντας πρόσθετους τρόπους εξακρίβωσης της ταυτότητας του Παίκτη (π.χ. Two Factor Authentication, Strong Customer Authentication - 2FA, SCA κ.λπ.). Επιπρόσθετα, η BWIN μπορεί να απαιτεί από εσάς να δηλώνετε τις συσκευές που χρησιμοποιείτε για τη Συμμετοχή σας στα Παίγνια και να σας ενημερώνει ότι δεν θα δέχεται συναλλαγές μέσω συσκευών που δεν έχουν δηλωθεί.

  Ομοίως, η διαφοροποίηση των μοτίβων (patterns) της Παικτικής δραστηριότητας δεν αποτελεί επαρκή απόδειξη ή επαρκή ένδειξη ότι ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός σας χρησιμοποιείται από τρίτο. Η BWIN οφείλει να αξιολογεί τον βαθμό διαφοροποίησης ενός μοτίβου (pattern), σε συνδυασμό με τα επιμέρους στοιχεία και τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης, ώστε να μπορεί να ισχυριστεί βασίμως ότι ο Λογαριασμός σας χρησιμοποιείται ή χρησιμοποιήθηκε από τρίτο. Έτσι για παράδειγμα, το γεγονός και μόνο ότι ένας Παίκτης αποφάσισε να αυξήσει σημαντικά το ποσό της Συμμετοχής του χωρίς, ωστόσο, η αύξηση αυτή να μπορεί να χαρακτηριστεί ασυνήθης κατά την κοινή πείρα, ή να επιλέξει διαφορετικό τύπο Στοιχήματος (λ.χ. «παρολί» αντί «μονό αποδεκτό» ή αντιστρόφως) ή/και διοργάνωσης ή/και αθλήματος ή/και Παιγνίου κ.λπ., δεν αιτιολογούν επαρκώς την επιβολή κατάστασης «Φραγής», χωρίς να συντρέχουν ταυτόχρονα και άλλα στοιχεία, από τον συνδυασμό των οποίων η BWIN στοιχειοθετεί, με την απαιτούμενη ακρίβεια, επάρκεια, πληρότητα και αιτιολογία, τον ισχυρισμό της ότι ο Λογαριασμός σας χρησιμοποιείται ή χρησιμοποιήθηκε από τρίτο.

  5.2.4 Κλειστός Ηλεκτρονικός Λογαριασμός

  Η BWIN θα κλείνει το Λογαριασμό σας και θέτει αυτόν σε κατάσταση «Κλειστός», σύμφωνα με τη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ( Β’ 3265) στις εξής περιπτώσεις:

  α.            Αμέσως με την υποβολή αίτησής Σας για κλείσιμο του Λογαριασμού Σας.

  β.            Με την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης της διαδικασίας πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας Σας, εφόσον τα στοιχεία που έχετε προσκομίσει δεν έχουν επιβεβαιωθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

  γ.            Αμέσως με την υποβολή αίτησής Σας για αόριστης διάρκειας αποκλεισμό του από τα Παίγνια.

  δ.            Εφόσον διαπιστώσει ή έχει βάσιμες, αιτιολογημένες και ισχυρές ενδείξεις ότι μέρος ή το σύνολο των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από Εσάς για τη δημιουργία του Ηλεκτρονικού Σας Λογαριασμού είναι αναληθείς ή ανακριβείς.

  ε.            Εφόσον συμπληρωθούν δώδεκα (12) μήνες από τη θέση του Λογαριασμού Σας στην κατάσταση «Ανενεργός».

  στ.          Εφόσον συμπληρωθούν είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από τη θέση του Λογαριασμού Σας σε κατάσταση «Φραγής».

  ζ.             Εάν παραβιάσετε τους Όρους της Σύμβασης ή εάν η BWIN διαθέτει βάσιμα στοιχεία για τυχόν απάτη, συμπαιγνία ή παράνομη και ύποπτη δραστηριότητα.

  Η BWIN δεν θα κλείνει το Λογαριασμό Σας, επικαλούμενη λόγους αόριστους ή ασαφείς και θα λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις αιτιολογημένα, βάσει δεδομένων που στοιχειοθετούν με αντικειμενικό τρόπο την απόφασή της για κλείσιμο του Λογαριασμού Σας.

  Κατανοείτε ότι:

  α.            Δεν επιτρέπεται η εκ νέου δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Σας πριν παρέλθουν δώδεκα (12) μήνες από το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Σας και ότι από την απαγόρευση αυτή εξαιρείται η περίπτωση β΄ ανωτέρω, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει η ανωτέρω περίπτωση δ’.

  β.            Με το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Σας τερματίζεται η συμβατική σχέση μεταξύ της BWIN και υμών και όλα τα στοιχεία των συναλλαγών και Συμμετοχών Σας που έχουν διενεργηθεί με χρήση του Λογαριασμού Σας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο ή δεδομένο τηρείται από τη BWIN επ’ αφορμή και σε εκτέλεση των υποχρεώσεων των μερών στο πλαίσιο της συμβατικής σχέσης, τηρούνται από αυτή με τη μορφή, τον τρόπο και για τον χρόνο που προβλέπεται στη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ( Β’ 3265) και τις κείμενες διατάξεις.

  γ.            Εφόσον στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Σας που κλείνει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ( Β’ 3265), υφίσταται πιστωτικό υπόλοιπο, η BWIN θα καταβάλλει το υπόλοιπο αυτό στον λογαριασμό Σας που έχει δηλωθεί το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών μετά το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Σας, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

  δ.            Σε περίπτωση που, κατά το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού σας, o Λογαριασμός Σας  τελεί σε κατάσταση «Προσωρινός» δεν θα Σας καταβάλλονται τυχόν κέρδη και η BWIN θα εκκαθαρίζει το πιστωτικό υπόλοιπο του Λογαριασμού Σας, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

  ε.            Σε περίπτωση που κατά το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Σας, η BWIN γνωρίζει ή έχει σοβαρές ενδείξεις ή υποψίες ότι τα χρηματικά ποσά που έχει ο Λογαριασμός Σας, ανεξαρτήτως του ύψους τους, συνιστούν ή σχετίζονται με προϊόντα εγκληματικών δραστηριοτήτων ή συνδέονται με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, εφαρμόζει τα σχετικώς προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4557/2018 (Α’ 139) και στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

  στ.          Σε περίπτωση που ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη σας κλείσει για παραβίαση αυτής της Σύμβασης, ενδέχεται να παρακρατήσουμε τα κέρδη σας.

   

  5.3 Όρια και περιορισμοί της Παικτικής Δραστηριότητας

  Στην ενότητα αυτή της παρούσας Σύμβασης περιγράφονται τα Όρια που τίθενται στην Παικτική Δραστηριότητα. Τα Όρια τίθενται είτε στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τα προβλεπόμενα στη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ( Β’ 3265) και τις Οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π. είτε λόγω ειδικής πρόβλεψης που τίθεται με ειδικότερους Όρους της παρούσας Σύμβασης. Διακρίνονται οι παρακάτω τύποι Ορίων:

  5.3.1 Όρια που ορίζονται από τον Παίκτη (Εσάς):

  Τα όρια που ορίζονται από Εσάς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ( Β’ 3265) και την παρούσα Σύμβαση, είναι τα κατωτέρω:

  α.            χρηματικό όριο, ως προς το μέγιστο ποσό κατάθεσης (deposit limit)

  β.            χρηματικό όριο, ως προς το μέγιστο ποσό απώλειας (loss limit), και

  γ.            χρονικό όριο, ως προς τον μέγιστο χρόνο Συμμετοχής (time limit) στα Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια και στο Στοίχημα επί εικονικών γεγονότων (virtual events) το αποτέλεσμα των οποίων εξάγεται με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (Random Number Generator).

  Κατανοείτε τα ακόλουθα, αναφορικά με τη λειτουργικότητα και τη σκοπιμότητα καθορισμού των ανωτέρω ορίων:

  α.            Ότι υποχρεούστε να θέσετε τα παραπάνω όρια, σύμφωνα με τη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ( Β’ 3265) και τις Αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού.

  β.            Ότι οφείλετε να θέτετε τα όρια, με γνώμονα μία συνετή παικτική συμπεριφορά ανάλογη των δυνατοτήτων Σας και έχοντας συνείδηση των κινδύνων που συνεπάγεται η ενασχόλησή Σας με τα Παίγνια.

  γ.            Ότι μπορείτε να τροποποιείτε τα παραπάνω όρια, αφού παρέλθει το χρονικό διάστημα για το οποίο τέθηκαν, με την εξαίρεση της τροποποίησης υφιστάμενων ορίων προς το αυστηρότερο, η οποία εφαρμόζεται άμεσα.

  δ.            Ότι θα ειδοποιείστε με ενημερωτικό μήνυμα από τη BWIN μόλις υπερβείτε ποσοστό 80% του κατά περίπτωση ορίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ( Β’ 3265).

  ε.            Ότι στην περίπτωση διακοπής της Συμμετοχής Σας λόγω συμπλήρωσης του μέγιστου χρονικού ορίου Συμμετοχής Σας (time limit) δεν επιτρέπεται να Συμμετέχετε στα Παίγνια για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μέχρι τον χρόνο λήξης ισχύος του ορίου.

  στ.          Ότι στην περίπτωση που με την επικείμενη Συμμετοχή Σας, θα υπερβείτε το όριο του μέγιστου ποσού απώλειας (loss limit), επιτρέπεται να συνεχίσετε τη Συμμετοχή Σας, υπό την προϋπόθεση ότι, με την τοποθέτηση στην οποία θα προβείτε, δεν θα υπερβείτε το μέγιστο όριο απώλειας (loss limit) που έχει τεθεί.

  ζ.             Ότι το παραπάνω χρονικό όριο, του μέγιστου χρόνου Συμμετοχής Σας (time limit) τίθεται σε επίπεδο ημέρας, από ώρα 00:00:00 έως ώρα 23:59:59 της αυτής ημερολογιακής ημέρας, ή εβδομάδας, από ημέρα Κυριακή έως και ημέρα Σάββατο, ή μήνα, από την πρώτη έως και την τελευταία ημέρα του μήνα.

  η.            Ότι ως χρόνος Συμμετοχής Σας προσμετράται αυτός της ενεργού Συμμετοχής στα Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια, συμπεριλαμβανομένων των εικονικών γεγονότων (virtual events), το αποτέλεσμα των οποίων εξάγεται με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (Random Number Generator).  Ο χρόνος παραμονής σας στον Ιστότοπο ή / και σύνδεσης στο ειδικό λογισμικό (client software) της BWIN, χωρίς να υπάρχει ενεργή συμμετοχή στα Παίγνια (λ.χ. τοποθέτηση στοιχήματος, «ποντάρισμα» κ.λπ.) δεν προσμετράται για τον υπολογισμό συμπλήρωσης του ορίου του μέγιστου χρόνου Συμμετοχής.

  Εσείς, ήδη με την εγγραφή Σας και την αποδοχή της παρούσας Σύμβασης, υποχρεούστε, πριν ακόμη Συμμετάσχετε στα Παίγνια, να θέσετε σε κάθε όριο μία συγκεκριμένη τιμή της επιλογής Σας. Η επιλογή «Κανένα όριο» (no limit) δεν επιτρέπεται να παρέχεται. Η BWIN διασφαλίζει ότι μπορείτε να καταχωρίσετε για κάθε όριο την επιθυμητή τιμή. Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται προεπιλεγμένες τιμές, η κλίμακα των τιμών αυτών συγκροτείται με τέτοια διαβάθμιση, ώστε αφενός να διατίθενται σε Εσάς όσο το δυνατόν περισσότερες επιλογές και αφετέρου διασφαλίζεται ότι το σύστημα καθορισμού των Ορίων είναι χρηστικό και λειτουργικό. Στην περίπτωση που επιθυμείτε να θέσετε τιμή που δεν περιλαμβάνεται στις επιλογές, η BWIN θα Σας ενημερώνει για την τιμή που είναι διαθέσιμη και βρίσκεται πλησιέστερα στην επιθυμητή. Εάν απαιτείται στρογγυλοποίηση τιμών, αυτή διενεργείται προς τον πλησιέστερο ακέραιο, σύμφωνα με τη συνθήκη i≤0.4, i≥0.5, όπου (i) τα ψηφία των μονάδων, δεκάδων, εκατοντάδων ή χιλιάδων για τα οποία απαιτείται η στρογγυλοποίηση.

  Όσον αφορά την τροποποίηση ενός ορίου, αυτή πραγματοποιείται αφού παρέλθει το χρονικό διάστημα για το οποίο τέθηκε το συγκεκριμένο όριο, εκτός εάν πρόκειται για τροποποίηση προς το αυστηρότερο, η οποία εφαρμόζεται άμεσα. Έτσι, κατανοείτε, για παράδειγμα, ότι εάν θέσετε ένα όριο σε μηνιαία βάση και κατόπιν τροποποιήσετε το όριο αυτό, η τροποποίηση θα εφαρμοστεί από την 1η ημέρα του μήνα που ακολουθεί αυτόν που τροποποιήσατε το συγκεκριμένο όριο, εκτός εάν πρόκειται για τροποποίηση προς το αυστηρότερο, οπότε εφαρμόζεται άμεσα. Ομοίως, εάν θέσετε έναν όριο σε ημερήσια ή εβδομαδιαία βάση και κατόπιν τροποποιήσετε το όριο αυτό, η τροποποίηση θα εφαρμοστεί, αντίστοιχα, από την επόμενη ημέρα εκείνης που τροποποιήσατε το συγκεκριμένο όριο ή από την 1η ημέρα της εβδομάδας που ακολουθεί αυτήν που Εσείς τροποποιήσατε το συγκεκριμένο όριο, εκτός εάν πρόκειται για τροποποίηση προς το αυστηρότερο, οπότε εφαρμόζεται άμεσα.

  5.3.2 Όρια που ορίζονται με τη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ( Β’ 3265). όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  Τα όρια που ορίζονται με τη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ( Β’ 3265), είναι τα εξής:

  α.            Το όριο των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών του μέγιστου χρόνου διάρκειας της Παικτικής Συνεδρίας.

  Κατανοείτε ότι το συγκεκριμένο χρονικό όριο λειτουργεί, υπολογίζεται και εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το όριο του μέγιστου χρόνου Συμμετοχής (time limit) και ότι τα δύο αυτά όρια δεν πρέπει να συγχέονται μεταξύ τους. Για τον υπολογισμό του ορίου των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών μέγιστου χρόνου διάρκειας της Παικτικής Συνεδρίας, ο χρόνος προσμετράται από τη στιγμή που εισέρχεστε στον Ιστότοπο ή στο λογισμικό διεξαγωγής παιγνίων (client software) της BWIN με τη χρήση των στοιχείων εγγραφής (log in) και ο χρόνος υπολογίζεται ανεξαρτήτως εάν εσείς Συμμετέχετε στα Παίγνια ή απλώς περιηγείστε στον Ιστότοπο ή παραμένετε συνδεδεμένος στο λογισμικό διεξαγωγής παιγνίων (client software).

  β.            Το όριο των είκοσι (20) ευρώ του μέγιστου ποσού Συμμετοχής στα Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια το αποτέλεσμα των οποίων εξάγεται με γεννήτρια τυχαίων αριθμών (RNG).

  Κατανοείτε ότι το συγκεκριμένο όριο εφαρμόζεται ανά Κύκλο Παιγνίου (Game Cycle) και βάση υπολογισμού του είναι η ελάχιστη μονάδα Συμμετοχής («μίζα», «denomination»).

  γ.            Το όριο των εκατόν σαράντα χιλιάδων (140.000) ευρώ, ως μέγιστο χρηματικό ποσό κέρδους στα Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια το αποτέλεσμα των οποίων εξάγεται με γεννήτρια τυχαίων αριθμών.

  Κατανοείτε ότι το συγκεκριμένο όριο εφαρμόζεται ανά Κύκλο Παιγνίου (Game Cycle) και για τον υπολογισμό του συναθροίζονται όλες οι πρόσθετες επιβραβεύσεις του Παιγνίου που επιτρέπεται να παρέχονται (π.χ. Bonus rounds), εξαιρουμένης τυχόν απονομής Λειτουργίας Jackpot.

  δ.            Το όριο των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ ως το μέγιστο ποσό επιβράβευσης που δύναται να αποδοθεί από μία Λειτουργία Jackpot.

  Κατανοείτε ότι το συγκεκριμένο όριο δεν εφαρμόζεται για τα έπαθλα σε Παίγνια πόκερ ή / και παραλλαγές αυτών που διεξάγονται με τη μορφή διοργανώσεων (poker tournaments).

  ε.            Το όριο του μέγιστου χρηματικού ποσού κέρδους ανά Στοίχημα, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.

  5.3.3 Όρια και περιορισμοί που ορίζονται από τη BWIN.

  Η BWIN μπορεί να ορίζει επιμέρους Όρια ποσού Συμμετοχής και μέγιστου ποσού κέρδους ανά Στοίχημα ή άλλο Παίγνιο μέχρι του ύψους που προβλέπεται κάθε φορά στη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ( Β’ 3265). Οι τύποι ή κατηγορίες των ορίων αυτών, εξειδικεύονται στον Οδηγό Παιγνίων (τον οποίο μπορείτε να δείτε εδώ (https://help.bwin.gr/el/casino-help/general), και μπορεί να αφορούν σε ένα ή περισσότερα από τα κατωτέρω:

  α.            Όριο ποσού Συμμετοχής.

  β.            Όριο μέγιστου ποσού κέρδους ανά Στοίχημα.

  Σας δηλώνουμε ότι στον Οδηγό Παιγνίων ορίζονται τα επιμέρους όρια μέγιστου ποσού κέρδους ανά Στοιχηματικό γεγονός, άθλημα ή/και διοργάνωση έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Το όριο μέγιστου ποσού κέρδους ανά Στοίχημα ισχύει έναντι όλων των Παικτών. Κατανοείτε ότι στην περίπτωση Συμμετοχής πολλαπλής επιλογής Στοιχηματικών γεγονότων για τα οποία συντρέχουν διαφορετικά επιμέρους όρια, σε επίπεδο αθλήματος ή/και διοργάνωσης, το παραπάνω όριο ισούται με το άθροισμα των μέγιστων επιμέρους ορίων που έχουν τεθεί από τη BWIN σε επίπεδο αθλήματος ή/και διοργάνωσης.

  γ.            Κατανοείτε ότι η BWIN έχει το δικαίωμα να περιορίζει μονομερώς την Παικτική Δραστηριότητά σας (Συμμετοχές, απόδοση κερδών) ή / και τις συναλλαγές σας (αναλήψεις), εφόσον κρίνει ότι υφίσταται κίνδυνος διενέργειας παράνομων πράξεων και με βάση παράγοντες, όπως το ύψος οικονομικής διακινδύνευσης, το είδος του τυχερού παιγνίου, η συχνότητα των Συμμετοχών σας, η συχνότητα και τα ποσά ανάληψης εκ μέρους σας από τον Λογαριασμό σας, το ύψος της προσδοκώμενης απόδοσης, τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες σας (όπως για παράδειγμα επάγγελμα, οικονομική επιφάνεια, παικτική συμπεριφορά, φήμη, παρελθόν, στοιχεία και πληροφορίες βάσει των οποίων πιθανολογείται βασίμως η επιρροή σας ή συγγενικών σας προσώπων ή των προσώπων που σχετίζονται στενά με εσάς στη διαμόρφωση του αποτελέσματος ήδη προσφερόμενων αγορών, σχέση σας με άλλους Κατόχους Αδειών), ισχυρή πιθανολόγηση δημιουργίας αθέμιτης σύμπραξης μεταξύ Παικτών, πληροφορίες και στοιχεία για τη βάσιμη αμφισβήτηση του αδιάβλητου χαρακτήρα μιας προσφερόμενης αγοράς κ.ά..

  δ.            Κατανοείτε ότι η BWIN έχει το δικαίωμα να περιορίζει την Παικτική Δραστηριότητα (Συμμετοχές, απόδοση κερδών) ή/και τις συναλλαγές (αναλήψεις), κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων επιβράβευσης/πιστότητας που εφαρμόζει (loyalty programs), σύμφωνα με τους κανόνες των προγραμμάτων αυτών και υπό την προϋπόθεση ότι ο Παίκτης που συμμετέχει στα προγράμματα αυτά έχει λάβει πλήρη γνώση των κανόνων και έχει συναινέσει εκ των προτέρων για την εφαρμογή τους.

  ε.            Κατανοείτε ότι η BWIN έχει το δικαίωμα (αλλά και την υποχρέωση) να περιορίζει την Παικτική Δραστηριότητά σας (Συμμετοχές, απόδοση κερδών) ή/και τις συναλλαγές (καταθέσεις/αναλήψεις) σας, στο πλαίσιο εφαρμογής των Αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, εφόσον από τα στοιχεία που διαθέτει προκύπτει ότι παρουσιάζετε προβληματική παικτική συμπεριφορά.

   

  5.4 Επιβραβεύσεις – Προγράμματα Πιστότητας

  Κατανοείτε ότι:

  α.            Η BWIN δύναται να επιβραβεύει τους Παίκτες εφαρμόζοντας προγράμματα επιβράβευσης / πιστότητας, οι όροι και προϋποθέσεις των οποίων διαμορφώνονται και προωθούνται, τηρουμένων των διατάξεων της με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ( Β’ 3265) .

  β.            Οι όροι και προϋποθέσεις κάθε προγράμματος εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο προς όλους τους Παίκτες που πληρούν τις κατά περίπτωση προβλεπόμενες προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα ή σε τυχόν επιμέρους τμήματα αυτού.

  γ.            Η BWIN δύναται να προβεί οποτεδήποτε στην κατάργηση ή τροποποίηση οποιουδήποτε προγράμματος για οποιοδήποτε λόγο κρίνει σκόπιμο, κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Με την επιφύλαξη της παρ. δ’ κατωτέρω, δεν θα μεταβάλει ή ανακαλέσει, με μεταγενέστερους κανόνες, επιβράβευση που ήδη έχει χορηγηθεί.

  δ.            Η BWIN δύναται να μεταβάλει ή ανακαλέσει την επιβράβευση που έχει ήδη χορηγηθεί εάν αποδεικνύεται ότι εσείς λάβατε την επιβράβευση αυτή εκ παραδρομής ή με δόλιο τρόπο γνωρίζοντας ότι δεν πληρείτε τις προϋποθέσεις ή πιθανολογείται σοβαρά ότι η επιβράβευση χορηγήθηκε με βάση συναλλαγές ή/και Συμμετοχές ή / και πρακτικές που διενεργήθηκαν κατά παράβαση του νόμου, των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, της με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ( Β΄ 3265) και του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

   

  5.5 Λειτουργία Jackpot

  Κατανοείτε ότι:

  α.            Η Λειτουργία Jackpot είναι κάθε σταθερή ή προοδευτικά αυξανόμενη αξία ή συνδυασμός αυτών που απονέμεται στους Παίκτες, η οποία ρυθμίζεται από τον Κατασκευαστή των Παιγνίων ή τη BWIN, σε επίπεδο Παιγνίου είτε σε επίπεδο διασύνδεσης Παιγνίων είτε σε επίπεδο συστήματος είτε σε οιονδήποτε συνδυασμό εκ των παραπάνω.

  β.            Δεν επιτρέπεται η από κοινού Διεξαγωγή Λειτουργίας Jackpot δύο ή περισσότερων Κατόχων Άδειας.

  γ.            Το μέγιστο όριο επιβράβευσης που δύναται να αποδοθεί από μία Λειτουργία Jackpot δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ και τυχόν υπερβάλλον του ως άνω ορίου ποσό που έχει συγκεντρωθεί με βάση τη Συμμετοχή των Παικτών, μεταφέρεται υποχρεωτικά σε άλλη Λειτουργία Jackpot.

  δ.            Σε κάθε περίπτωση μείωσης του ποσού που έχει συγκεντρωθεί με βάση τη Συμμετοχή των Παικτών ή κατάργησης Λειτουργίας Jackpot, το ποσό της απομείωσης ή το ποσό που έχει συγκεντρωθεί με βάση τη Συμμετοχή των Παικτών κατά τη στιγμή της κατάργησης, μεταφέρεται υποχρεωτικά σε άλλη Λειτουργία Jackpot, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία μείωσης ή κατάργησης.

  ε.            Ένας Παίκτης που κερδίζει θα ενημερώνεται σχετικά με την απόδοση ενός βραβείου μιας Προοδευτικής Λειτουργίας Jackpot διαρκώς και μέχρι το τέλος του εν εξελίξει Παιγνίου.

  στ.          Η πληροφορία για την απόδοση ενός βραβείου Προοδευτικής Λειτουργίας Jackpot, θα παρέχεται σε όλους τους Παίκτες που συμμετέχουν στη Λειτουργία αυτή κατά τη στιγμή της νίκης με τρόπο κατανοητό από εσάς και ανεξάρτητα από το μέσο που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό σας.

  ζ.             Η πληροφορία για το ύψος του ποσού της Προοδευτικής Λειτουργίας Jackpot, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μετά την απόδοση του βραβείου, θα παρέχεται σε όλους τους Παίκτες που συμμετέχουν στη Λειτουργία Jackpot κατά τη στιγμή αυτή, ανεξάρτητα από το μέσο που χρησιμοποιεί ο κάθε Παίκτης για την πρόσβαση στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό του.            

  η.            Σε περιπτώσεις όπου μία Προοδευτική Λειτουργία Jackpot θα πρέπει να τερματιστεί (π.χ. δυσλειτουργία, απώλεια της συνδεσιμότητας, απροσδόκητος τερματισμός), θα δοθεί στους Παίκτες σαφής ένδειξη ότι Προοδευτική Λειτουργία Jackpot δεν λειτουργεί λόγω επικείμενου τερματισμού και δεν επιτρέπεται να κερδηθεί.

  θ.            Η εκ νέου ενεργοποίηση μιας Προοδευτικής Λειτουργίας Jackpot από κατάσταση διακοπής θα υλοποιείται με τις ακριβώς ίδιες παραμέτρους, όπως ακριβώς ήταν πριν τη διακοπή.

  ι.             Εάν η Προοδευτική Λειτουργία Jackpot λειτουργεί σε συνδυασμό με ένα άλλο Παίγνιο (π.χ. βασικό Παίγνιο - base game) και η απαίτηση επιστροφής στον Παίκτη πραγματοποιείται μόνο όταν περιλαμβάνονται συνεισφορές Προοδευτικού Jackpot, το άλλο Παίγνιο παρέχεται μόνο όταν το Προοδευτικό Jackpot είναι διαθέσιμο.

  ια.          Με τον Οδηγό Παιγνίου που μπορείτε να δείτε εδώ, μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τις Λειτουργίες Jackpot και στην περίπτωση Προοδευτικής Λειτουργίας Jackpot (Progressive Jackpot), τουλάχιστον σχετικά με:

  αα. Τα μέγιστα βραβεία ή/και προθεσμίες χρόνου που μπορεί να υπάρχουν για Προοδευτικές Λειτουργίες Jackpot.

  ββ. Τον τρόπο με τον οποίο η Προοδευτική Λειτουργία Jackpot χρηματοδοτείται και καθορίζεται.

  γγ. Το εάν υπάρχει ελάχιστο ποσό Συμμετοχής, προκειμένου ένας Παίκτης να κερδίσει ένα βραβείο μιας Προοδευτικής Λειτουργίας Jackpot.

  δδ. Τους κανόνες που ισχύουν για τις ταυτόχρονες νίκες και τις πληρωμές, στην περίπτωση που επισυμβούν πολλαπλές νίκες μιας Προοδευτικής Λειτουργίας Jackpot περίπου την ίδια χρονική στιγμή και δεν υπάρχει τρόπος να γνωρίζει κανείς ποιο Jackpot συνέβη πρώτο.

   

  5.6 Υπεύθυνο παιχνίδι (Responsible Gambling, Responsible Gaming)

  Κατανοείτε ότι η BWIN εφαρμόζει τις Αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, βάσει μία συνεπούς και συνεκτικής στρατηγικής που έχει καταρτίσει με στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στους Παίκτες από τη Συμμετοχή τους στα Παίγνια. Στο πλαίσιο αυτό κατανοείτε ότι η BWIN:

  α.            Διασφαλίζει ότι η διοργάνωση και διεξαγωγή των Παιγνίων είναι αξιόπιστη και ασφαλής, σύμφωνη με τους κανόνες δημόσιας τάξης, το δημόσιο συμφέρον και το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς επίσης ότι, κατά τη διεξαγωγή των Παιγνίων, αποκλείονται τα άτομα ηλικίας κάτω των 21 ετών, προστατεύονται οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και δεν τίθενται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία, η ασφάλεια, η νομιμότητα και διαφάνεια των συναλλαγών.

  β.            Παρακολουθεί και ενημερώνεται σε διαρκή βάση για τις εξελίξεις αναφορικά με τις Αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού και το προβληματικό παιχνίδι και αξιοποιεί τα ευρήματα της σύγχρονης έρευνας στο πεδίο αυτό.

  γ.            Παρέχει στους Ιστοτόπους της ειδική ενότητα με πληροφορίες για το Υπεύθυνο Παιχνίδι (την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ: (https://www.bwin.gr/el/p/responsible-gaming), στην οποία μπορείτε να βρείτε, μεταξύ άλλων, πληροφορίες σχετικά με το από ποια ηλικία επιτρέπεται κάποιος να Συμμετέχει στα Παίγνια, πως πρέπει να λαμβάνονται οι αποφάσεις Συμμετοχής, ποιες είναι οι Αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, τι συνιστά προβληματική παικτική συμπεριφορά, ποιες είναι επιβλαβείς συνέπειες και ο κίνδυνος που επιφέρει η υπερβολική έκθεση στα Παίγνια, ποιος είναι ο τηλεφωνικός αριθμός, χωρίς χρέωση για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης κ.λπ..

  δ.            Αναπτύσσει ειδική μεθοδολογία και εργαλεία αξιολόγησης της Παικτικής Δραστηριότητας για κάθε Παίκτη που Συμμετέχει στα Παίγνια που διεξάγει, για τον εντοπισμό και τη διαβάθμιση του κινδύνου εξέλιξης της συνήθους Παικτικής Δραστηριότητας ενός Παίκτη σε προβληματική παικτική συμπεριφορά.

  ε.            Προτρέπει με διακριτικότητα και εχεμύθεια τους Παίκτες να Συμμετέχουν στα Παίγνια σύμφωνα με τις οικονομικές τους δυνατότητες.

  στ.          Προτρέπει με διακριτικότητα και εχεμύθεια τους Παίκτες που παρουσιάζουν ενδείξεις προβληματικής παικτικής συμπεριφοράς, να κάνουν τακτικά διαλείμματα από το Παίγνιο (cooling − off) ή να προβούν σε προσωρινή αποχή από τη Συμμετοχή στα Παίγνια για είκοσι τέσσερις (24) ώρες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ( Β΄ 3265).

  ζ.             Προτρέπει με διακριτικότητα και εχεμύθεια τους Παίκτες που παρουσιάζουν προβληματική παικτική συμπεριφορά να προβούν στον προσωρινό ή αόριστης διάρκειας αποκλεισμό τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ( Β΄ 3265).

  η.            Διαθέτει στους Παίκτες και σε κάθε ενδιαφερόμενο εργαλεία (τεστ) αυτοαξιολόγησης, σχετικά με τη στάση τους απέναντι στα Παίγνια (το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ: (https://www.bwin.gr/el/p/responsible-gaming/self-assessment) και τους προτρέπει να αξιολογήσουν τη στάση αυτή, ενημερώνοντας ταυτόχρονα ότι:

  αα. Το τεστ είναι ανώνυμο και προσβάσιμο σε όλους και μπορεί να το κάνει οποιοσδήποτε χωρίς να απαιτείται εγγραφή (sign up) ή είσοδος (log in) στον Ιστότοπο.

  ββ. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να διενεργήσει το τεστ οποιαδήποτε στιγμή και όσες φορές το επιθυμεί.

  γγ. Το τεστ διενεργείται με πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο και η επεξεργασία των απαντήσεων που δίδονται στον ενδιαφερόμενο είναι η απολύτως απαραίτητη για την παραγωγή των αποτελεσμάτων, τα οποία είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο άτομο που διενεργεί την αυτο-αξιολόγηση και δεν συλλέγονται, αποθηκεύονται, διατίθενται ή με άλλο τρόπο επεξεργάζονται στα πληροφορικά συστήματα του Κατόχου.

  δδ. Επιτρέπει άπαξ στον ενδιαφερόμενο την τοπική αποθήκευση των αποτελεσμάτων του τεστ στη συσκευή του με σήμανση της ημερομηνίας και ώρας που παρήχθησαν.

  εε. Στην περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, το τεστ δεν έχει ολοκληρωθεί ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επαναλάβει τη διαδικασία από την αρχή.

  θ.            Συμβουλεύει με διακριτικότητα και εχεμύθεια τους Παίκτες που παρουσιάζουν προβληματική παικτική συμπεριφορά, να αναζητήσουν βοήθεια απευθυνόμενοι σε ειδικές δομές και κέντρα συμβουλευτικής υποστήριξης ή/και απεξάρτησης.

  ι.             Αποκλείει τον Παίκτη και κλείνει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό, βάσει δικαστικής απόφασης ή αίτησης του δικαστικού του συμπαραστάτη.

  ια.          Έχει το δικαίωμα να προβεί, κατά την αιτιολογημένη κρίση της, σε προσωρινό ή αόριστης διάρκειας αποκλεισμό του Παίκτη, εφόσον από τα στοιχεία της Παικτικής Δραστηριότητας, τις πληροφορίες που διαθέτει και τη σχετική πολιτική που εφαρμόζει, προκύπτει ότι ο Παίκτης παρουσιάζει προβληματική παικτική συμπεριφορά και, παρά τις επανειλημμένες προτροπές του, ο Παίκτης δεν έχει προβεί στον αποκλεισμό του.

  Δια της παρούσας Σύμβασης συναινείτε στην αξιολόγηση της Παικτικής σας Δραστηριότητας με σκοπό την εφαρμογή των Αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, ενημερώνεστε δε και κατανοείτε ότι οι σχετικές υποχρεώσεις της BWIN επιβάλλονται από τις κείμενες διατάξεις και έχουν ως στόχο την προστασία τόσο υμών, όσο και του κοινωνικού συνόλου.

   

  5.7 Αποκλεισμός Παικτών

  Με την παρούσα Σύμβαση, η BWIN σας ενημερώνει ότι μπορείτε, κατόπιν αίτησής σας, να προβείτε στην προσωρινή αποχή ή στον προσωρινό ή στον αόριστης διάρκειας αποκλεισμό σας από τη Συμμετοχή σας στα Παίγνια, καθώς και ότι:

  α. Η αίτησή σας υποβάλλεται μέσω του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού σας.

  β. Με την υποβολή αιτήματος για προσωρινή αποχή η BWIN θέτει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό σας  σε κατάσταση «Φραγής» και διατηρεί τον Λογαριασμό σας στην κατάσταση αυτή για είκοσι τέσσερις (24) ώρες.

  γ. Με την υποβολή αιτήματος για προσωρινό αποκλεισμό η BWIN θέτει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό σας σε κατάσταση «Φραγής» και διατηρεί τον Λογαριασμό σας στην κατάσταση αυτή για τουλάχιστον έναν μήνα.

  δ. Με την υποβολή αιτήματος για αποκλεισμό αόριστης διάρκειας, η BWIN θέτει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό σας σε κατάσταση «Κλειστός» και τερματίζει τη συμβατική σχέση. Η BWIN σας ενημερώνει ότι η εκκαθάριση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5.2.4. ανωτέρω. Η εκ νέου δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη μπορεί να πραγματοποιηθεί κατόπιν αίτησής σας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ( Β’ 3265) και τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων, εφόσον παρέλθει τουλάχιστον ένα (1) έτος από την έναρξη του αποκλεισμού και συναφθεί νέα Σύμβαση. 

  ε. Σε περίπτωση προσωρινού ή μόνιμου αποκλεισμού σας, με την αποδοχή των όρων της παρούσας Σύμβασης, παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για την καταχώρισή σας στο μητρώο αποκλεισμένων προσώπων που τηρεί η BWIN καθώς και στο μητρώο αποκλεισμένων προσώπων που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π.

  στ. Η εγγραφή σας στο μητρώο αποκλεισμένων που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π. συνεπάγεται τον αποκλεισμό σας από τη Συμμετοχή στα Παίγνια όλων των Κατόχων Άδειας. Ο προσωρινός ή μόνιμος αποκλεισμός σας θα πραγματοποιείται σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου Entain, ήτοι στις ιστοσελίδες www.sportingbet.gr & www.vistabet.gr.

  ζ. Δεν επιτρέπονται καταθέσεις σε Ηλεκτρονικό Λογαριασμό σας πριν η BWIN προβεί στη διασταύρωση των στοιχείων του προσώπου στο οποίο αντιστοιχεί ο Λογαριασμός, με τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Αποκλεισμένων που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π. 

  η. H BWIN ή οι Συνεργάτες της (Affiliates) δεν αποστέλλουν σε Παίκτες που τελούν σε κατάσταση προσωρινής αποχής, προσωρινού ή αόριστης διάρκειας αποκλεισμού, οποιοδήποτε υλικό εμπορικής επικοινωνίας.

  θ. H BWIN σας ενημερώνει ότι έχει το δικαίωμα να προβεί, κατά την αιτιολογημένη κρίση της, σε προσωρινό ή αόριστης διάρκειας αποκλεισμό σας, εφόσον από τα στοιχεία της Παικτικής Δραστηριότητας, τις πληροφορίες που διαθέτει και τη σχετική πολιτική Υπεύθυνου Παιχνιδιού που εφαρμόζει, προκύπτει ότι εσείς παρουσιάζετε προβληματική παικτική συμπεριφορά και παρά τις επανειλημμένες προτροπές της BWIN, εσείς δεν έχετε προβεί ο ίδιος στον αποκλεισμό σας.

  ι. H BWIN σας προτρέπει και σας ενθαρρύνει να αναζητήσετε βοήθεια και υποστήριξη από κέντρο απεξάρτησης που λειτουργεί στην Ελλάδα.

   

  5.8 Μεταφορές Χρημάτων

  Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι:

  α.            Οι πληρωμές ποσών Συμμετοχής και απόδοσης κέρδους που απορρέουν από τη Συμμετοχή, διενεργούνται υποχρεωτικά από και προς τη BWIN, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτου, πλην των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών που είναι εγκατεστημένοι και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

  β.            Οι καταθέσεις που πραγματοποιούνται στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη είναι άτοκες.

  γ.            Η μεταφορά ποσών μεταξύ Ηλεκτρονικών Λογαριασμών απαγορεύεται.

  δ.            Με την κατάθεση ποσού από εσάς στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό σας, τεκμαίρεται η πλήρης γνώση και ρητή αποδοχή σας ότι αυτή γίνεται με αποκλειστικό σκοπό τη Συμμετοχή σας στα Παίγνια.

  ε.            Η BWIN διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει ποσά από τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό σας που αντιστοιχούν σε τυχόν επιβαλλόμενες επιβαρύνσεις ή/και προμήθειες, επιβαλλόμενα τέλη και εν γένει κόστη, στα οποία έχει υποβληθεί, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά έχουν καταστεί εκ των προτέρων γνωστά σε εσάς και δεν προσκρούουν στη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ( Β’ 3265) και τις κείμενες διατάξεις.

  στ.          H BWIN οφείλει, μετά από αίτησή σας, να αποστείλει αναφορά κατάστασης του Ηλεκτρονικού σας Λογαριασμού στην καταχωρισμένη ηλεκτρονική ή ταχυδρομική σας διεύθυνση, εντός ενός (1) μηνός και υποχρεούται να συμπεριλάβει στην αναφορά αυτή το σύνολο των Συμμετοχών και των οικονομικών συναλλαγών που διενεργήθηκαν κατά το διάστημα αναφοράς καθώς και επαρκείς πληροφορίες, ώστε εσείς να μπορείτε να αντιπαραβάλετε τα αιτούμενα στοιχεία με τα αντίστοιχα που ενδεχομένως τηρείτε εσείς οι ίδιοι.

  ζ.             Οι Ηλεκτρονικοί Λογαριασμοί που τελούν σε κατάσταση «Ανενεργός» και εξακολουθούν να έχουν πιστωτικό υπόλοιπο προστατεύονται, με τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, από την παράνομη πρόσβαση σε αυτούς ή την παράνομη αφαίρεση ποσών.

  η.            Στην περίπτωση που στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό σας, πιστωθούν εσφαλμένως κέρδη που εσείς δεν δικαιούστε, τα ποσά αυτά ανήκουν στη BWIN και αφαιρούνται από τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό σας, κατόπιν διόρθωσης της εσφαλμένης πίστωσης και λεπτομερούς ενημέρωσής σας, χωρίς να απαιτείται σύμπραξη από την πλευρά σας. Στην περίπτωση που το υπόλοιπο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού σας δεν επαρκεί για την αφαίρεση του χρηματικού ποσού που εσφαλμένα πιστώθηκε, εσείς εξακολουθείτε να οφείλετε στη BWIN τη διαφορά και η BWIN έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει, χωρίς να σας ειδοποιήσει, οιοδήποτε ποσό τυχόν πιστωθεί στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό σας και μέχρι του ποσού της διαφοράς.

  θ.            Εσείς μπορείτε να αιτηθείτε ανάληψη οποιουδήποτε πιστωτικού υπολοίπου του Λογαριασμού σας, υπό την προϋπόθεση παροχής όλων των αναγκαίων στοιχείων που ενδέχεται να ζητηθούν από τη BWIN προκειμένου οι σχετικές διαδικασίες να υλοποιηθούν σε συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και τις κείμενες διατάξεις.

  ι.             Η BWIN φέρει ευθύνη για τη διασφάλιση της νομιμότητας και εγκυρότητας των συναλλαγών, κατά το μέρος που της αναλογεί και προς τούτο, οφείλει να λαμβάνει κάθε δυνατό και με βάση την κοινή γνώση, πείρα και αντίληψη μέτρο, τεχνολογικής ή/και λειτουργικής, οργανωτικής, επιχειρησιακής φύσης, για τον έλεγχο τόσο των καταθέσεων όσο και των αναλήψεων, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση αυτών.

  ια.          Η BWIN έχει δικαίωμα να αρνηθεί και να ακυρώσει τη συναλλαγή, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση αυτής, εφόσον περιέλθουν σε γνώση της οποιαδήποτε στοιχεία που αιτιολογούν βασίμως την αμφισβήτηση της νομιμότητας και εγκυρότητάς της, ανεξαρτήτως εάν τα στοιχεία αυτά έχουν συλλεχθεί από την ίδια ή περιέρχονται σε γνώση της από πρόσωπο με το οποίο νομίμως συνεργάζεται για τη διοργάνωση και διεξαγωγή των Παιγνίων ή από άλλον, κατά νόμο αρμόδιο φορέα ή αρχή.

  ιβ.           Με την αποδοχή της Σύμβασης και της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εσείς δηλώνετε ρητά ότι συναινείτε στην επεξεργασία από τη BWIN των δεδομένων που αφορούν στον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού σας, με σκοπό τη διεκπεραίωση των οικονομικών Συναλλαγών ανάμεσα σε Εσάς και τη BWIN, αλλά και την τυχόν επαλήθευση της ταυτότητάς σας, τα οποία παραχωρείτε στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης του σκοπού της Σύμβασης.

  ιγ.           Η BWIN ορίζει το συγκεκριμένο χρόνο ίσο με είκοσι τέσσερεις (24) ώρες από την υποβολή αιτήματος ανάληψης του Παίκτη, εντός του οποίου δεσμεύεται να εκδώσει σχετική εντολή πληρωμής, τηρουμένων του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και των κείμενων διατάξεων.

  ιδ.           Η BWIN έχει το δικαίωμα να σας παρέχει τη δυνατότητα πρόωρης εξαργύρωσης (cash out) του Στοιχήματος, σε ήδη διενεργηθείσες αγορές Στοιχήματος, ορίζοντας, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, την αξία της πρόωρης εξαργύρωσης που κάθε φορά προσφέρεται σε εσάς.

  ιε.           Η πρόωρη εξαργύρωση (cash out) μιας αγοράς Στοιχήματος, συντελείται μόνο εφόσον εσείς  αποδεχθείτε μέσω του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού σας την πρόωρη εξαργύρωση, η αποδοχή αυτή δεν δύναται να ανακληθεί  και συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη παραίτησή σας από την αρχική απόδοση του πρόωρα εξαργυρωμένου Στοιχήματος, ανεξάρτητα από τη μετέπειτα έκβαση του Στοιχηματικού γεγονότος. 

  ιστ. Η BWIN ενημερώνει τον Παίκτη περί του τρόπου υπολογισμού μετατροπής συναλλάγματος καθώς και τυχόν χρεώσεις μετατροπής, εφόσον ο Παίκτης Συμμετέχει σε Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια που διεξάγονται διομότιμα (peer-to-peer) και με νόμισμα διαφορετικό από το ευρώ. Ενδείξεις υπολογισμού μετατροπής συναλλάγματος (όπου ισχύει) παρουσιάζονται στους επιμέρους κανόνες του εκάστοτε Παιγνίου που διεξάγεται διομότιμα (peer-to-peer).Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες μέσω του https://www.bwin.gr/el/mobileportal/contact.

  ιζ. Η BWIN σας ενημερώνει ότι, στην περίπτωση που διαπιστώσει ότι εσείς επιχειρήσατε ή επιχειρείτε να διενεργήσετε ή διενεργήσατε συναλλαγές μέσω λογαριασμών πληρωμών στους οποίους δεν είστε δικαιούχος, θα ακυρώνει τη συναλλαγή, θα απαγορεύει συναλλαγές και Συμμετοχές σας με την χρήση των λογαριασμών αυτών, το κεφάλαιο που έχει κατατεθεί θα επιστρέφεται στον δικαιούχο του λογαριασμού πληρωμής και δεν θα αποδίδονται τυχόν κέρδη.

   

  5.9 Φορολόγηση κερδών των Παικτών

  Κατανοείτε ότι τυχόν κέρδη που προκύπτουν από τη Συμμετοχή σας στα Παίγνια φορολογούνται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον ν. 2961/2001 ( Α’ 266) «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια», όπως κάθε φορά ισχύει. Κατανοείτε ότι η BWIN υποχρεούται να παρακρατεί τον φόρο που αναλογεί στα κέρδη σας και να τον αποδίδει στο Ελληνικό Δημόσιο.    

   

  5.10 Βεβαίωση κερδών

  Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι:

  α.            Έχετε το δικαίωμα να λάβετε, κατόπιν αίτησής σας, βεβαίωση για το σύνολο των κερδών που αποδόθηκαν το προηγούμενο της αίτησης έτος, υπό τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπονται στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και την εταιρική πολιτική της BWIN

  β. Η βεβαίωση χορηγείται μόνο εφόσον πιστοποιηθούν και επαληθευτούν τα πλήρη στοιχεία σας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και τις κείμενες διατάξεις.

  γ. Η BWIN έχει δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση βεβαίωσης κέρδους, σύμφωνα με τον ν. 4557/2018 ( Α’ 139) και τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

  Τα παραπάνω ισχύουν αναλογικά και για την έκδοση πιστοποιητικού κερδών στην περίπτωση δημιουργίας Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Περιαγωγής σύμφωνα με τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

   

  5.11 Ακύρωση γεγονότων, Συμμετοχών και συναλλαγών

  Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι η BWIN εφαρμόζει πολιτική ακύρωσης γεγονότων ή / και Συμμετοχών ή / και συναλλαγών και, στο πλαίσιο αυτό, είτε προληπτικά είτε κατασταλτικά:

  α.            Εξετάζει και αξιολογεί κάθε στοιχείο ή πληροφορία περιέρχεται σε γνώση της και θίγει την ακεραιότητα της διοργάνωσης και διεξαγωγής ενός γεγονότος.

  β.            Έχει υποχρέωση να ακυρώνει την προσφορά γεγονότων ή / και να αναστέλλει τη διευθέτηση των Συμμετοχών και Συναλλαγών που σχετίζονται με ακυρωθείσα προσφορά:

  αα. Όταν διαθέτει επαρκή στοιχεία αμφισβήτησης του αδιάβλητου χαρακτήρα μιας προσφερόμενης αγοράς ή / και όταν διαθέτει επαρκή στοιχεία ότι, επ’ αφορμή της προσφοράς του γεγονότος αυτού, διενεργήθηκαν ή διενεργούνται ή επιχειρήθηκε ή επιχειρείται να διενεργηθούν Ύποπτες ή Ασυνήθεις Συναλλαγές σύμφωνα με τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων ή τις κείμενες διατάξεις ή / και όταν διαθέτει επαρκή στοιχεία για τη δημιουργία αθέμιτης σύμπραξης μεταξύ Παικτών ή επαρκή στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι διακυβεύεται η ακεραιότητα των Παιγνίων.

  ββ. Όταν διαθέτει επαρκή στοιχεία ότι η διοργάνωση ή / και διεξαγωγή των προσφερόμενων γεγονότων έλαβε χώρα κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων ή των κανόνων διεξαγωγής του Παιγνίου που προβλέπονται στον Οδηγό Παιγνίου.

  γγ. Κατόπιν εντολής των κατά νόμο αρμόδιων αρχών.

  γ.            Μπορεί να ακυρώνει την προσφορά γεγονότων ή / και να αναστέλλει τη διευθέτηση των Συμμετοχών και Συναλλαγών που σχετίζονται με ακυρωθείσα προσφορά, εφόσον αποδεικνύει ότι έχει εμφιλοχωρήσει ανθρώπινο ή τεχνικό σφάλμα κατά την προσφορά του γεγονότος ή κατά την αποδοχή των Συμμετοχών και συναλλαγών που σχετίζονται με αυτήν (π.χ. σφάλμα αναγραφής των προσφερόμενων αποδόσεων, σφάλμα χρόνου αποδοχής της Συμμετοχής, σφάλμα χρέωσης ή πίστωσης του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού κ.λπ.).

  δ.            Εφαρμόζει την πολιτική ακύρωσης αντιμετωπίζοντας ομοειδείς ή παρόμοιες περιπτώσεις λαμβάνοντας τα ίδια ή ισοδύναμα μέτρα, έναντι όλων των Παικτών που προκύπτει ότι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής αυτής.

  ε.            Λαμβάνει κάθε απαραίτητη μέριμνα και μέτρο, ώστε η πολιτική ακύρωσης προσφοράς αγορών ή / και αναστολής της διευθέτησης των Συμμετοχών και Συναλλαγών που σχετίζονται με ακυρωθείσα προσφορά, να εφαρμόζεται εγκαίρως και πάντως εντός εύλογου χρόνου από την επέλευση των πραγματικών περιστατικών και τη γνώση των στοιχείων που αιτιολογούν τις σχετικές αποφάσεις.

  στ.          Έχει το δικαίωμα να προβλέπει στον Οδηγό Παιγνίου, ειδικότερες περιπτώσεις ακύρωσης των Συμμετοχών λόγω παράβασης των κανόνων ενός Παιγνίου ή Ομάδας Παιγνίων, καθώς και να εφαρμόζει κανόνες και διαδικασίες ανακατανομής των αποδόσεων και των κερδών, όταν μία επιβληθείσα ακύρωση επηρεάζει τις αποδόσεις άλλων Παικτών οι οποίοι δεν ευθύνονται για τις πράξεις που αιτιολογούν τις σχετικές αποφάσεις.

   

 6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

  Η BWIN ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο ότι εφαρμόζει Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679] και τον ν. 4624/2019 ( Α΄ 137) την οποία αναρτά στον Ιστότοπο https://help.bwin.gr/el/general-information/security/privacy-policy.

  Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διενεργείται με βάση την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες των προς επεξεργασία δεδομένων, τις πληροφορίες που η BWIN υποχρεούται, κατά περίπτωση, να παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων, την ταυτότητα και τα στοιχεία του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκπροσώπου αυτού, τον χρόνο αποθήκευσης των δεδομένων τα δικαιώματα των υποκειμένων, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση, πληροφορία και διαδικασία, την οποία απαιτείται να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος. Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο προστασίας των δεδομένων και την αρμόδια εποπτική αρχή προσωπικών δεδομένων αναρτώνται στον Ιστότοπο https://help.bwin.gr/el/general-information/security/privacy-policy.

  Δια της παρούσας σύμβασης σας ενημερώνουμε ότι:

  α. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης και διεξαγωγής των Παιγνίων, η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι η σύναψη και εκτέλεση της Σύμβασης. Τα δεδομένα που σας αφορούν μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

  β. Με την αποδοχή της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εσείς ενημερώνεστε και αποδέχεστε την επεξεργασία τους σύμφωνα με τους εκεί όρους https://help.bwin.gr/el/general-information/security/privacy-policy

  γ. Η BWIN οφείλει να τηρεί τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679] και τον ν. 4624/2019 ( Α΄ 137), να λαμβάνει τα κατάλληλα προληπτικά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να μην είναι δυνατή η παράνομη επεξεργασία των δεδομένων και η αναγνώριση των Παικτών με τεχνικά ή άλλα μέσα που εύλογα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τρίτους και να διασφαλίζει ότι η ίδια, οι τυχόν εκτελούντες την επεξεργασία, καθώς επίσης και όσοι διατηρούν με αυτήν σχέση εργασίας, έργου ή εντολής, δεν κοινοποιούν την ταυτότητα των προσώπων για τα οποία γνωρίζουν ότι Συμμετέχουν στα Παίγνια ή έχουν αποκομίσει οποιοδήποτε κέρδος ή έχουν χάσει οποιοδήποτε χρηματικό ποσό από τη Συμμετοχή τους αυτή και δεν κοινοποιούν, για οποιονδήποτε λόγο, προσωπικά στοιχεία και δεδομένα τους, χωρίς την προηγούμενη, έγγραφη συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων, εκτός εάν η συναίνεση αυτή δεν απαιτείται όταν τα δεδομένα διατίθενται στο πλαίσιο υποχρεώσεων που η BWIN και όσοι διατηρούν με αυτήν σχέση εργασίας, έργου ή εντολής, υπέχουν κατά νόμο.

  δ. Όταν απαιτείται συγκατάθεση, εσείς, ως το υποκείμενο των δεδομένων, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή, ωστόσο η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. 

  ε. Εσείς, ως υποκείμενο των δεδομένων, θα ενημερώνεστε σχετικά με κάθε τροποποίηση ή επέκταση των σκοπών της επεξεργασίας και των κατηγοριών των προς επεξεργασία δεδομένων, προκειμένου να συγκατατεθείτε εκ νέου, άλλως η παρούσα Σύμβαση θα λύεται αυτοδίκαια. 

  στ. Εσείς, ως υποκείμενο των δεδομένων, υποχρεούστε να ενημερώνετε άμεσα τη BWIN, σε περίπτωση που τα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί κατά τη διάρκεια της εγγραφής σας στον Ιστότοπο, έχουν αλλάξει, είτε προβαίνοντας ο ίδιος σε επικαιροποίηση των στοιχείων του Ηλεκτρονικού σας Λογαριασμού, είτε μέσω επικοινωνίας με τη BWIN, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

  ζ. Η Ε.Ε.Ε.Π. καθώς και κάθε άλλος αρμόδιος δημόσιος φορέας ή αρχή, έχουν πρόσβαση και επιτρέπεται να επεξεργάζονται τα δεδομένα, όταν η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί.

  η. Δια της παρούσας αποδέχεστε και δηλώνετε ότι ενημερωθήκατε για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της BWIN, άλλως η παρούσα Σύμβαση δεν μπορεί να συναφθεί.

   

 7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

  H BWIN δεν φέρει ευθύνη έναντι υμών ή / και τρίτων για προβλήματα, δυσλειτουργίες, βλάβες τεχνικής φύσεως, βλάβες του εξοπλισμού ή του λογισμικού σας, παρεμβολές ή προσπάθειες παρεμβολών στο δίκτυο και τα συστήματα και στοιχεία της διεξαγωγής, που δεν ανάγονται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο της BWIN, των υπαλλήλων ή των προστηθέντων της, για απώλεια κερδών που προκλήθηκε από διακοπή ή / και ακύρωση γεγονότων, για λάθη στην καταχώριση δεδομένων, την αποθήκευση ή/και επεξεργασία των καταχωρισμένων δεδομένων, καθώς και για ατελή και ανακριβώς μεταδιδόμενα δεδομένα, που δεν ανάγονται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο της BWIN, των υπαλλήλων της ή των προστηθέντων της.

   

 8. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

  Κατανοείτε ότι η BWIN έχει συστήσει και λειτουργεί ειδική μονάδα εξυπηρέτησης πελατών, που λειτουργεί κατά τις ακόλουθες ώρες και ημέρες εξυπηρέτησης: 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.

  Η επικοινωνία σας με την εν λόγω μονάδα εξυπηρέτησης μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους: email ή ζωντανό chat.

  Στον υπερσύνδεσμο https://www.bwin.gr/el/mobileportal/contact μπορείτε να βρείτε μία λίστα συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων (FAQs), μέσω του οποίου μπορείτε να αναζητήσετε απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις διοργάνωσης, διεξαγωγής και Συμμετοχής στα Παίγνια.

  Η BWIN έχει υποχρέωση να σας εξυπηρετεί και να απαντά σε αιτήματα, απορίες και ερωτήσεις σας, έγκαιρα και έγκυρα. Θα ενημερώνεστε ρητά από τη BWIN σε κάθε περίπτωση που η συνομιλία με τη μονάδα εξυπηρέτησης πελατών της BWIN ηχογραφείται καθώς επίσης και σε κάθε περίπτωση που την επικοινωνία ακολουθεί αξιολόγηση της εξυπηρέτησης από Εσάς, με αυτοματοποιημένο ή μη τρόπο.

  Για την επικοινωνία σας με την εξυπηρέτηση πελατών, η BWIN δεν επιβάλλει χρεώσεις και επιβαρύνεστε μόνο με τις χρεώσεις του τηλεπικοινωνιακού παρόχου που χρησιμοποιείτε. Εναλλακτικά μπορείτε να εξυπηρετηθείτε εδώ χωρίς χρέωση.

  Η BWIN διαθέτει εφαρμογές και εργαλεία παρακολούθησης της εξέλιξης της κάθε υπόθεσης και θα σας ενημερώνει, κατά περίπτωση, για την εξέλιξη αυτή, με αυτοματοποιημένο ή μη τρόπο.

   

 9. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΙΚΤΩΝ

  α.            Η επικοινωνία της BWIN με εσάς και η εν γένει ενημέρωσή σας πραγματοποιείται μέσω αναρτήσεων και μηνυμάτων στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό σας ή με ειδοποιήσεις στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει, ήδη κατά τη δημιουργία του Ηλεκτρονικού σας Λογαριασμού και, εφόσον αυτή έχει αλλάξει, στην εκάστοτε τελευταία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλωθεί από Εσάς.

  β.            Η ενημέρωση / ειδοποίηση θεωρείται ότι παραλαμβάνεται από εσάς κατά την ημερομηνία μετάδοσης.

  γ.            Δεν επιτρέπεται η συντρέχουσα χρήση περισσότερων της μίας διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εσάς, είτε για λόγους Συμμετοχής είτε για λόγους ενημέρωσης / ειδοποίησης.

  δ.            Προκειμένου η BWIN να αποστείλει νόμιμα υλικό εμπορικής επικοινωνίας σε εσάς, εσείς πρέπει προηγουμένως να έχετε αποδεχθεί με ηλεκτρονικό τρόπο τη δυνατότητα αποστολής τέτοιου υλικού με διαδικασία χωριστή από αυτήν που προβλέπεται για την αποδοχή της παρούσας Σύμβασης.

  ε.            Η BWIN παρέχει σε εσάς τη δυνατότητα να διακόψετε οποτεδήποτε την αποστολή υλικού εμπορικής επικοινωνίας, ανακαλώντας τη συγκατάθεσή σας στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.bwin.gr/el/mobileportal/contact.

  στ.          Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης η ως άνω επικοινωνία της BWIN προς Εσάς συνομολογείται ότι συνιστά έγγραφη επικοινωνία.

  ζ.             Το ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη διεξαγωγή των Παιγνίων βρίσκεται αναρτημένο στον Ιστότοπο της BWIN και της Ε.Ε.Ε.Π. (δείτε εδώ: https://www.gamingcommission.gov.gr/index.php/nomiki-vivliothiki ).

   

 10. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

  α.            Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε στη BWIN οποιαδήποτε καταγγελία, παράπονο, διαφωνία, για θέματα ή συμβάντα που αφορούν στα διεξαγόμενα από τη BWIN Παίγνια ή / και στις σχετικές με αυτά συναλλαγές και προς τούτο, εδώ  μπορείτε να βρείτε online φόρμα, η οποία έχει δημιουργηθεί από τη BWIN ειδικά για τον σκοπό αυτό, την οποία μπορείτε να συμπληρώσετε και να υποβάλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση (ειδικό email address στο οποίο υποβάλλονται οι καταγγελίες των παικτών) που έχει δημιουργηθεί από την BWIN ειδικά για τον σκοπό αυτό, το αργότερο εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την επομένη της ημερομηνίας του συμβάντος.

  β.            Η καταγγελία θα πρέπει περιλαμβάνει τα αναγκαία στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας σας  και ειδικότερα:

  αα. Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο

  ββ. Ημερομηνία γέννησης

  γγ. Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ

  δδ. Πλήρη διεύθυνση μόνιμης διαμονής

  εε. Διεύθυνση και επιθυμητό τρόπο αποστολής της απάντησης

  και θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή ισοδύναμου εγγράφου από το οποίο προκύπτει η ταυτοποίησή σας.

  γ.            Η καταγγελία θα πρέπει να περιγράφει επαρκώς τα συμβάντα, τον χρόνο και τους λόγους που επικαλείστε και θα περιλαμβάνει τυχόν στοιχεία που διαθέτετε και τα οποία τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς σας κατά την κρίση σας.

  δ.            Η BWIN θα εξετάζει τα αναφερόμενα στην καταγγελία και σε κάθε περίπτωση θα σας ενημερώνει σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στην καταγγελία εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της.

  ε.            Εφόσον η απάντηση της BWIN δεν σας ικανοποιεί, δύναστε, εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της γνωστοποίησης της απάντησης, να αιτηθείτε την εξέταση της καταγγελίας από την Ε.Ε.Ε.Π.. Η αίτηση εξέτασης από την Ε.Ε.Ε.Π., κοινοποιείται υποχρεωτικά από Εσάς στη BWIN, η οποία θα διαβιβάζει, αμελλητί, την απάντηση και τα σχετικά με την καταγγελία στοιχεία στην Ε.Ε.Ε.Π..

  στ.          H BWIN έχει το δικαίωμα να μην απαντά σε καταγγελίες που επαναλαμβάνονται με τρόπο καταχρηστικό.

  ζ.             Η BWIN δεν θα σας γνωστοποιεί στοιχεία και πληροφορίες για τα οποία έχει υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας ή / και απορρήτου κατά τις κείμενες διατάξεις.

   

 11. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

  α.            H BWIN ή / και συνδεδεμένες εταιρείες του ομίλου Entain είναι αποκλειστικοί δικαιούχοι του εμπορικού σήματος «BWIN», των domain names και του περιεχομένου των Ιστοτόπων που έχουν κατασκευάσει. Τα εν λόγω στοιχεία προστατεύονται από την κείμενη νομοθεσία και εσείς δεν αποκτάτε κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επ’ αυτών από τη χρήση του(-ων) Ιστοτόπου(-ων) και την παροχή των προσφερόμενων μέσω αυτού(-ών) υπηρεσιών.

  β.            Με την αποδοχή της παρούσας Σύμβασης δηλώνετε ότι γνωρίζετε πως τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία της BWIN ή των συνεργατών της ή τρίτων μερών από τα οποία η BWIN έχει λάβει σχετική άδεια χρήσης.

  γ.            Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε να αναπαράγει, μετατρέπει, αποθηκεύει, αντιγράφει, αναδημοσιεύει, φορτώνει, αναρτά, μεταδίδει ή διανέμει με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, καθώς και να συμπεριλάβει σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα ή εφαρμογή, δημόσιο ή ιδιωτικό σύστημα ή υπηρεσία ηλεκτρονικής ανάκτησης συμπεριλαμβανομένων κειμένου, γραφικών, βίντεο, μηνυμάτων, κωδικών ή/και λογισμικού, των ως άνω στοιχείων πνευματικής ιδιοκτησίας χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη, συναίνεση της BWIN.

  δ.            Απαγορεύεται οποιαδήποτε εμπορική χρήση ή εκμετάλλευση, η αναπαραγωγή, μετατροπή, αποθήκευση, αντιγραφή, αναδημοσίευση, φόρτωση, ανάρτηση, μετάδοση ή διανομή με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, καθώς και η προβολή και χρήση σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα ή εφαρμογή, δημόσιο ή ιδιωτικό σύστημα ή υπηρεσία ηλεκτρονικής ανάκτησης συμπεριλαμβανομένων κειμένου, γραφικών, βίντεο, μηνυμάτων, κωδικών ή/και λογισμικού, των στοιχείων πνευματικής ιδιοκτησίας χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη, συναίνεση της BWIN.

   

 12. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

  α.            Όλες οι διαφορές που απορρέουν από ή σχετίζονται με την παρούσα Σύμβαση, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων των Αθηνών.

  β.            Σε περίπτωση που ανακύψει διαφορά, διαφωνία ή αμφισβήτηση, απορρέουσα ή σχετιζόμενη με την παρούσα Σύμβαση, η BWIN και Εσείς οφείλουμε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη φιλική διευθέτηση της διαφοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις, αφού προηγουμένως θέσουμε σε γνώση της Ε.Ε.Ε.Π. τα στοιχεία και δεδομένα που αφορούν στη διαφορά και γνωστοποιώντας την πρόθεσή μας για φιλική διευθέτηση.

  γ.            Στην περίπτωση μη φιλικής διευθέτησης της διαφοράς, τα συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας Σύμβασης, δηλαδή η BWIN και εσείς, θα απευθυνόμαστε σε έναν από τους Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) που είναι καταχωρισμένοι στο οικείο Μητρώο που τηρείται βάσει των διατάξεων της με αριθμό 70330 οικ./2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( Β’ 1421), όπως κάθε φορά ισχύει, αφού θέσουμε σε γνώση της Ε.Ε.Ε.Π. τα στοιχεία και δεδομένα που αφορούν στη διαφορά και γνωστοποιώντας την πρόθεσή μας για διευθέτηση.

  δ.            Η Ε.Ε.Ε.Π. δύναται να απαγορεύει στα μέρη τη φιλική διευθέτηση της διαφοράς ή την απεύθυνσή τους στους Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ), εφόσον από τα στοιχεία της υπόθεσης προκύπτει ότι το αποτέλεσμα που επιδιώκεται με τη διευθέτηση / επίλυση, αντίκειται ή καταστρατηγεί τις κείμενες διατάξεις και τους όρους της παρούσας Σύμβασης.

  ε.            Η διευθέτηση / επίλυση που επιτυγχάνεται δεν αναιρεί το δικαίωμα των μερών να προσφύγουν στα αρμόδια δικαστήρια, για την προστασία των δικαιωμάτων τους, εκτός εάν έχουν παραιτηθεί από το δικαίωμα αυτό.

  στ.          Η διευθέτηση/επίλυση που επιτυγχάνεται μεταξύ των μερών δεν αναιρεί το δικαίωμα της Ε.Ε.Ε.Π. να προβεί στους κατά νόμο απαιτούμενους ελέγχους και να επιβάλει τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις διοικητικές κυρώσεις.

   

 13. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

  α.            Τα συμβαλλόμενα μέρη συνομολογούν και αποδέχονται  ότι οι εντολές, στοιχεία και συναλλαγές που διαβιβάζονται ηλεκτρονικώς μέσω διαδικτύου καταγράφονται αυτοματοποιημένα σε αρχείο και επέχουν θέση πλήρους απόδειξης ως προς τον χρόνο καταχώρισης και το περιεχόμενό τους. Επίσης, ότι η αποθήκευση της Συμμετοχής σας στο Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα της BWIN συνιστά πλήρη απόδειξη για όλα τα στοιχεία και πληροφορίες της Παικτικής Δραστηριότητας.

  β.            Τα καταχωρισμένα στο Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα της BWIN στοιχεία, καθώς και τα βιβλία και στοιχεία, που εκδίδονται και τηρούνται για λογιστικούς ή εποπτικούς λόγους σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, συμπεριλαμβανομένων των αντιγράφων και αποσπασμάτων αυτών, έχουν πλήρη αποδεικτική ισχύ ως προς τις εγγραφές που περιέχουν.

  γ.            Σε περίπτωση εσφαλμένης εντολής μεταφοράς χρημάτων από ή προς τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό σας, εσείς παραιτείστε ρητώς του δικαιώματος να ζητήσετε την ακύρωση της εντολής και της σύμφωνα με αυτή καταρτισθείσας δικαιοπραξίας.

   

 14. ΕΚΧΩΡΗΣΗ

  Κατανοείτε ότι απαγορεύεται ρητά να εκχωρήσετε ή μεταβιβάσετε οποιοδήποτε δικαίωμα ή /και υποχρέωση απορρέει από την παρούσα Σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

   

 15. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

  α.            Η παρούσα Σύμβαση διαρκεί όσο χρονικό διάστημα η BWIN παρέχει νόμιμα τις υπηρεσίες της υπό τις Άδειες και εσείς προβαίνετε σε νόμιμη χρήση των υπηρεσιών αυτών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης και τις κείμενες διατάξεις.

  β.            Η παρούσα Σύμβαση δύναται να καταγγελθεί χωρίς προειδοποίηση από τα συμβαλλόμενα μέρη, οποιαδήποτε στιγμή.

  γ.            Η καταγγελία της παρούσας Σύμβασης λαμβάνει χώρα, είτε με την υποβολή αίτησής Σας για το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού σας Λογαριασμού, πρότυπο της οποίας βρίσκεται αναρτημένο στον Ιστότοπο της BWIN στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο (link) και την οποία δύναστε να συμπληρώσετε και υποβάλετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://www.bwin.gr/el/mobileportal/contact, είτε με το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού σας από τη BWIN, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης και τις κείμενες διατάξεις.

  δ.            Η καταγγελία αποστέλλεται απαραιτήτως στο αντισυμβαλλόμενο μέρος και συνεπάγεται, από την ημερομηνία κοινοποίησής της, τη λύση της παρούσας Σύμβασης, το κλείσιμο και την εκκαθάριση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού σας, σύμφωνα με τα κατά νόμο προβλεπόμενα.

  Οι ακόλουθοι όροι της παρούσας Σύμβασης διατηρούνται σε ισχύ ακόμη και μετά την καταγγελία ή τη με οποιονδήποτε τρόπο λύση αυτής: 5, 6, 7, 11, 12, 14.

   

 16. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

α.            Οι όροι της παρούσας Σύμβασης, καθώς και οι εταιρικές πολιτικές και τα κείμενα στα οποία παραπέμπουν, αποτελούν την πλήρη συμφωνία της BWIN με εσάς σχετικά με τα θέματα που η παρούσα Σύμβαση και οι πολιτικές αυτές ρυθμίζουν.

β.            Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα Σύμβαση έχουν ισχύ οι κείμενες διατάξεις, οι οποίες υπερισχύουν κάθε όρου της παρούσας Σύμβασης που έρχεται σε αντίθεση με αυτές.

γ.            Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος της παρούσας Σύμβασης κριθεί άκυρος ή ανίσχυρος, δεν θα επηρεάζεται η εγκυρότητα ή η ισχύς των υπολοίπων όρων.

δ.            Η BWIN δικαιούται, κατόπιν σχετικής έγκρισης της Ε.Ε.Ε.Π. να αναπροσαρμόζει όρο, που τυχόν κριθεί άκυρος ή ανίσχυρος, έτσι ώστε να εξαλείφεται ο λόγος της ακυρότητας ή του ανίσχυρου αλλά να διατηρείται, κατά το δυνατόν, το περιεχόμενό του.

ε.            Η  παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Eλληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά ή αδικοπραξία προκύψει στο πλαίσιο της Σύμβασης ή εξ αφορμής αυτής, περιλαμβανομένης και οποιασδήποτε δίκης κατά τη διάρκεια αναγκαστικής εκτέλεσης ή λήψης οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου, θα υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.

 

ΕΚΔΟΣΗ 0.2 (12 Ιανουαρίου 2023)